استراتژی های رقابت بین گاوهای سالم و متریت در دوره انتقال

رقابت برای خوراک یک تنش اجتماعی برای گاوهای شیری است که با افزایش احتمال بیماری ها مرتبط است...

رقابت برای خوراک یک تنش اجتماعی برای گاوهای شیری است که با افزایش احتمال بیماری ها مرتبط است. ما بررسی کردیم که چگونه گاوها انگیزه تغذیه با هم گله ای ها را در مقابل خطر رقابت در اخور معامله می کنند و از این طریق استراتژی رقابت هر گاو را شناسایی کردیم. سپس این استراتژی ها را به سلامت گاو مرتبط کردیم. استراتژی های رقابت بین گاوها متفاوت بود و با گذشت زمان ثبات کم تا متوسطی را نشان داد. استراتژی های گاوهای مبتلا به متریت و سالم قبل یا بعد از زایش تفاوتی نداشتند، اما گاوهای مبتلا به متریت پس از زایش، به ویژه در روزهای قبل از تشخیص بیماری، پس از ورود به گروه اجتماعی، استراتژی های خود را بیشتر تغییر دادند. نتیجه می گیریم که گاوها استراتژی های رقابت فردی خاصی دارند، و اندازه گیری رفتار تغییر استراتژی ممکن است در تشخیص متریت کمک کند.

این مطالعه تلاش می کند تا مشخص کند استراتژی های رقابت اجتماعی در گاوهای دوره انتقال را، و تعیین کند که چگونه این رقابت بین گاوهای سالم و بیمار تغییر می کند. ما به ترتیب 52 گاو را در طول سه هفته (PRE: روزهای 6- تا 1- قبل از زایش، POST1= روزهای 1 تا 3 بعد از زایش، POST2= روزهای 4 تا 6 بعد از زایش) بررسی کردیم. گاوهای تشخیص داده شده با متریت در روز 6 بعد از زایش (26 عدد) با گاوهای سالم مقایسه شدند. اندازه گیری رفتار تهاجمی (به عنوان مثال، هل دادن در اخور) و هماهنگی تغذیه با استفاده از یک الگوریتم بر اساس داده های اخور الکترونیکی تعیین شد، و برای محاسبه استراتژی های رقابت از طریق تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی استفاده شد. ما استراتژی های سازگاری را بررسی کردیم، که توسط دو مولفه تعریف شده اند (عدم همزمان سازی و رقابت؛ توضیح 82٪ از واریانس کل). ما هیچ تفاوتی در استراتژی ها هنگام مقایسه گاوهای سالم و متریت مشاهده نکردیم، اما گاوهای مبتلا به متریت تمایل دارند استراتژی ها را بین مراحل PRE و POST1 و بین POST1 و POST2 بیشتر تغییر دهند، این نشان می دهد که استراتژی ها در ارتباط با زایش و متریت تغییر می کنند. نتیجه می گیریم که گاوها تنوع فردی را در استراتژی های رقابت نشان می دهند و اقدامات خودکار تغییر استراتژی ممکن است در تشخیص متریت کمک کنند.

از اندازه گیری خودکار رفتار تهاجمی و همزمانی تغذیه ای می توان برای شناسایی استراتژی های رقابت اجتماعی سازگار، که توسط سطوح مختلف عدم همزمانی و رقابت تعریف شده است استفاده کرد. متریت ارتباط مستقیمی با استراتژی رقابت نداشت، اما در مقایسه با گاوهای سالم، گاوهای مبتلا به متریت تمایل داشتند که در سه روز اول پس از ورود به گروه پس از زایش و در سه روز تشخیص، استراتژی های خود را بیشتر تغییر دهند. درک بهتر تغییرات فردی در استراتژی های رقابتی ممکن است در مدیریت دوره انتقال کمک کند. علاوه بر این، تکنولوژی های هوشمند دقیق ممکن است اندازه گیری خودکار تغییر استراتژی را امکان پذیر کند، که به طور بالقوه تشخیص زودرس متریت را تسهیل می کند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 37

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود