تاثیر تغذیه یک متعادل کننده سیستم ایمنی به گاوهای هلشتاین شیری در دوره خشکی و اوایل زایش بر سلامت، تولید شیر و تولیدمثل

در این مطالعه، تاثیر تغذیه افزودنی خوراک متعادل کننده سیستم ایمنی(OmniGenAF®; OMN) در دوره خشکی تا اوایل شیردهی بر ...

در این مطالعه، تاثیر تغذیه افزودنی خوراک متعادل کننده سیستم ایمنی(OmniGenAF®; OMN)  در دوره خشکی تا اوایل شیردهی بر سلامت و شیردهی و تولیدمثل گاوها بعد از زایش در گاوهای چند شکم را ارزیابی کردیم. ما فرض کردیم که تغذیهOMN  در ابتدای دوره خشکی و تا روز 150 شیردهی می تواند تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی را در نتیجه بهبود سیستم ایمنی بهبود ببخشد. برای بررسی این فرضیه، 1392 گاو هلشتاین ابستن در یک گله تجاری بطور تصادفی در زمان خشک شدن (6/47 روز قبل زا زایش) به جیره OMN (n = 706)  یا کنترل(CON, n = 686)  اختصاص داده شدند. مکمل یک بار در روز و به میزان 56 گرم در روز از زمان خشکی تا روز 150 شیردهی تغذیه شدند. گاوها سه بار در روز دوشیده شدند و تولید شیر روزانه هفته ای یک بار از هفته دوم شیردهی تا روز 140 شیردهی اندازه گرفته شد. مشکلات سلامتی بعد از زایش روزانه بررسی شد. گاوها بعد از روز 77 شیردهی با روش همزمانیdouble OvSynch  تلقیح شدند. وضعیت ابستنی نهایی در روز 230 شیردهی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که گاوهایی کهOMN  دریافت کرده بودند شیر بیشتری در 140 روز اول شیردهی تولید کردند (40.8 vs. 40.1kg/d; P < 0.01). با شروع شیردهی گاوهای دریافت کنندهOMN  تمایل به کاهش شیوع ورم پستان، جفت ماندگی، جابه جایی شیردان و کاهش روزهای نگهداری شده در بیمارستان را نسبت به گاوهای گروه کنترل داشتند. تغذیه OmniGen همچنین با کاهش روزهای باز به میزان 10 روز همراه بود. ولیکن، نرخ ابستنی در اولین و دومین تلقیح و تا روز 230 بعد از شیردهی تفاوتی بین تیمارها نداشت. در نتیجه، افزودن افزودنی خوراک تنظیم کننده سیستم ایمنی به گاوهای خشک و اوایل زایش با بهبود تولید شیر، و تمایل به کاهش ناراحتی های دوره انتقال و کاهش روزهای باز مرتبط است.

تغذیه افزودنی تنظیم کننده سیستم ایمنی با گاوهای چند شکم با شروع در زمان خشک کردن و ادامه تا روز 150 شیردهی با بهبود معنی دار در تولید شیر مرتبط است. علاوه بر این، برای گاوهای دریافت کننده OMN نرخ شیوع ورم پستان و جفت ماندگی تمایل به کاهش داشت و روزهای گذرانده شده در بیمارستان بطور معنی داری کاهش یافت. روزهای باز بطور معنی داری در گاوهای تغذیه شده با OMN  در روز 230 شیردهی کاهش یافت. در مجموع، تغذیه OMN به گاوهای شیری در گله های تجاری از زمان خشکی تا روز 150 شیردهی با بهبود تولید شیر، سلامتی و عملکرد تولیدمثلی در شیردهی بعدی همراه است. تحقیقات بیشتر برای تاثیر هورمونی و شاخص های التهابی در حمایت از سیستم ایمنی برای تایید مکانیسم این افزودنی مورد نیاز است. انجام چنین مطالعاتی همچنین در تعیین عوامل خیلی ضروری مورد نیاز برای عملکرد بهینه سیستم ایمنی شرکت می کند، که می تواند در بهبود سیستم ایمنی در طول دوره شیردهی بعدی شرکت کند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 35

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود