تاثیر جیره دوره خشکی بر عملکرد و متابولیسم گاوهای شیری در اوایل شیردهی

در گاوهای شیری مدیریت دوره خشکی می تواند تولید شیر را بهینه کند و تاثیر بر سلامت متابولیکی را محدود کند.

در گاوهای شیری مدیریت دوره خشکی می تواند تولید شیر را بهینه کند و تاثیر بر سلامت متابولیکی را محدود کند. اطلاعات اندکی از تاثیر ترکیب جیره دوره خشکی بر تولید و ترکیب شیر و متابولیت های خونی در اوایل شیردهی وجود دارد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر جیره های متفاوت دوره خشکی بر متابولیت های خونی گاوهای شیری در دوره پیرامون زایش و تولید شیر و پروفایل اسیدهای چرب در شروع شیردهی است. این مطالعه نشان داد که جیره های متفاوت دوره خشکی می توانند استفاده شوند بدون تاثیر بر تولید شیر و ترکیب زمانیکه جیره ها نیازهای گاوهای شیری را تامین کنند. ولیکن، متابولیت های خونی به جیره ارائه شده در دوره خشکی حساسیت بیشتری دارند. جیره خشکی براساس سیلوهای ذرت و گراس منجر به دوره انتقال مناسب با عملکرد بهتر کبدی و شکمبه در اوایل شیردهی می شود.

موضوع این مطالعه مشاهده اثرات سه جیره متفاوت دوره خشکی بر متابولیت های خونی و تولید و پروفایل اسید چرب شیر در دوره پیرامون زایش است. در این مطالعه، 32 گاو هلشتاین در دوره خشکی به سه جیره متفاوت تقسیم شدند: جیره کنترل (11 عدد) بر اساس کنسانتره و کاه، جیره سیلوی ذرت (11 عدد) و جیره ترکیبی (10 عدد) شامل سیلوی ذرت و گراس. بر اساس این نتایج، تنوع در C18:2n-6، C18:3n-3، NEFA، نسبت NEFA به کلسترول، و البومین بطور معنی داری متفاوت بودند. جیره دوره خشکی همچنین تاثیر معنی داری بر غلظت اوره و ویتامینB12 خون داشت. این مطالعه نشان داد که متابولیت های خونی در اوایل شیردهی به تغییرات جیره دوره خشکی نسبت به تولید و پروفایل اسیدهای چرب شیر حساسیت بیشتری دارند.

موضوع این مطالعه مشاهده اثر جیره های متفاوت دوره خشکی بر متابولیسم و تولید شیر گاوهای شیری بود. این جیره ها طوری اماده شدند تا نیازهای غذایی گاوهای شیری را تامین کنند و خصوصیات مختلفی داشتند که عمدتا با ترکیب نشاسته و پروتئین های قابل تجزیه مرتبط بود. بر طبق نتایج این مطالعه، جیره تاثیر عمده ای بر متابولیسم گاوهای شیری (بدون تاثیر بر سلامتی) نسبت به تاثیر ان بر تولید و ترکیب شیر داشت. تولید شیر بین سه تیمار مشابه بود. تیمار مخلوط، که در گله های تجاری نیز بیشتر رایج است، تولید شیر مناسبی با ترکیب بهتر و پارامترهای مناسب خونی داشت. به نظر می رسد که این جیره گاوها را بهتر برای تولید شیر، با فراهم کردن شرایط مناسب تر برای انتقال به جیره شیردهی اماده می کند. در جیره گروه کنترل، نشانه هایی از وجود برخی مشکلات در متابولیسم و عملکرد شکمبه وجود داشت. ولیکن، در صورت کمبود علوفه جیره کنترل می تواند به عنوان جایگزین استفاده شود. جیره سیلوی ذرت می تواند جایگزین مناسبی برای اماده کردن گاوها برای شیردهی باشد، حتی اگر بعضی از نشانه های بسیج چربی، خطر تجمع چربی در کبد و تاثیر بر عملکرد شکمبه مشخص شد. این مطالعه نشان داد که می توان از جیره های مختلف دوره خشکی استفاده کرد بدون تاثیر منفی بر تولید شیر و پروفایل اسیدهای چرب در اوایل شیردهی، اگر جیره ها خوب بالانس شده باشند. مطالعات بیشتر نیاز است برای تایید نتایج حاضر با افزایش تعداد دام ها در هر تیمار برای مقایسه اثرات جیره های حاضر و سایر جیره ها بر متابولیسم و تولید گاوهای شیری در دوره شیردهی.

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 35

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود