ارتباط بیماری های رحمی پس از زایش با زمان خوابیدن و پروفایل های متابولیکی گاوهای شیری هلشتاین چند شکم در دوره انتقال

هدف این مطالعه ارزیابی این است که اختلالات رحمی چگونه در رفتار خوابیدن و نشانگرهای زیستی پلاسما در ...

هدف این مطالعه ارزیابی این است که اختلالات رحمی چگونه در رفتار خوابیدن و نشانگرهای زیستی پلاسما در گاوهای شیری تغییر ایجاد می کند. 34 گاو چند شکم با توجه به اولین اختلال رحمی كه گاوها با آن تشخیص داده شدند، به سه گروه تقسیم شدند: جفت مانده (RP)، متریت (MET) یا سالم (H؛ گاوها بدون هیچ گونه بیماری بالینی). زمان خوابیدن (LT) و مدت زمان هر وعده خوابیدن (LB) بین 6 هفته قبل و 8 هفته پس از زایش از طریق گام شمار AfiAct II کنترل شد. نمونه خون بین 14 روز قبل و 28 روز پس از زایش جمع آوری شد. داده ها با استفاده از Proc MIXED از SAS  تجزیه و تحلیل شد. صرف نظر از گروه بندی، زمان خوابیدن و مدت زمان هر وعده خوابیدن در دوره قبل از زایش طولانی تر بودند (744 دقیقه در روز و 89.9 دقیقه در وعده) نسبت به 28 روز اول پس از زایش (653 دقیقه در روز و 63.7 دقیقه در وعده). گاوهای جفت مانده طی 3 هفته قبل از زایش زمان خوابیدن طولانی تر از گاوهای سالم داشتند (837 در مقابل 735 دقیقه در روز). زمان خوابیدن در گاوهای دارای متریت و گاوهای سالم تفاوت معنی داری نداشت. مدت زمان هر وعده خوابیدن در میان گروه ها مشابه بود، به طور متوسط 76.1 دقیقه در هر وعده در گاوهای سالم، 73.2 دقیقه در هر وعده در گاوهای جفت مانده، و 75.2 دقیقه در هر وعده در گاوها با متریت. در مقایسه با گاوهای سالم، گاوهایی که جفت مانده بودند مدت طولانی تری دراز کشیدند و برای مدت کوتاه تری ایستادند، به ویژه قبل از زایش. علاوه بر این، گاوهایی که جفت مانده بودند بسیج چربی بالاتر و وضعیت التهابی شدیدتر داشتند، همانطور که توسط غلظت هاپتوگلوبین پلاسما و آلبومین نشان داده شد. داده های ما نشان می دهد که نظارت اتوماتیک بر رفتار خوابیدن می تواند به شناسایی گاوهایی که در معرض خطر بیشتری از ابتلا به برخی اختلالات مانند جفت ماندگی هستند کمک کند.

گاوهایی که بعداً جفت مانده تشخیص داده شدند، در دوره قبل از زایش و در هفته اول پس از زایش وقت بیشتری را دراز کشیدند. رفتار خوابیدن گاوها با متریت مشابه با گاوهای سالم بود. این نتایج نشان می دهد که نظارت اتوماتیک بر زمان خوابیدن در طول دوره انتقال ممکن است به شناسایی گاوهای چند شکم در معرض خطر ابتلا به جفت ماندگی کمک کند و این امکان را دارد که به عنوان یک ابزار پیش بینی در مدیریت مزرعه استفاده شود. ارتباط بین زمان خوابیدن و سایر پارامترها مانند زمان نشخوار و خوردن ممکن است به شناسایی گاوهایی که در معرض خطر سلامتی هستند کمک کند. با این حال، برای تعیین دامنه مرجع برای زمان خوابیدن در گاوهای سالم در شرایط مختلف محیطی، به مطالعات بیشتر با قدرت آماری بیشتر نیاز است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 125

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود