آنالیز سود به هزینه سیستم های تشخیص خودکار لنگش در گله های شیری- یک رویکرد برنامه ریزی پویا

داده های اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که لنگش بعد از ورم پستان شایع ترین و پرهزینه ترین مسئله آسایش حیوانات در ...

داده های اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که لنگش بعد از ورم پستان شایع ترین و پرهزینه ترین مسئله اسایش حیوانات در صنعت تولید شیر است. استفاده از سیستم تشخیص خودکار لنگش (ALD) که در آن تشخیص مداوم و دقیق با درمان مناسب همراه است، کلید کاهش خسارات اقتصادی ناشی از لنگش است. منطقی است که فرض کنیم هزینه با شدت لنگش متفاوت باشد. بنابراین، اولین هدف ما برآورد هزینه شدت های مختلف لنگش به عنوان تابعی از تولید شیر، خطر لنگش، احتمال ابستنی، و هزینه درمان با استفاده از مدل برنامه ریزی پویا (DP) بود. هدف دوم ما انجام انالیز سود هزینه برای سیستم های تشخیص خودکار لنگش بود كه می تواند افت تولید را از طریق تشخیص و درمان زودهنگام لنگش كاهش دهد، در مقایسه با سیستم های تشخیص بصری (VD؛ یعنی توسط انسان انجام می شود). پارامترهای کاهش تولید پیش فرض برای سیستم تشخیص بصری که به عنوان ورودی به مدل برنامه ریزی پویا استفاده می شود یا از منابع تهیه شده اند یا بر اساس داده های یک آزمایش میدانی برآورد شده اند. پارامترهای افت تولید برای سیستم تشخیص خودکار لنگش که به عنوان ورودی مدل استفاده می شود، بر اساس برآورد مقادیر پارامتر مورد استفاده برای سیستم تشخیص بصری بود. سود هر گاو در سال تحت هزینه ها و درآمدهای فرض شده از 426.05 دلار (زمانی که میزان لنگش صفر درصد فرض می شود) به 389.69 دلار رسید زمانیکه بروز لنگش 19.5% بود. جدا از 19.5% وقوع لنگش در سناریوی پیش فرض ما، 9.8% موارد متوسط و 9.7% موارد شدید بودند. متوسط هزینه لنگش 36.36 دلار در میزان شیوع 19.5% بود. متوسط هزینه لنگش با افزایش شیوع افزایش یافت و در سناریوهای کم، متوسط و زیاد به ترتیب 82.05، 195.05 و 286.87 دلار بود. ما از یک چارچوب عملیاتی استفاده کردیم که هزینه های لنگش بین سیستم های تشخیص بصری و تشخیص خودکار لنگش را با 25%، 50% و 75% هزینه های اجتناب ناپذیر (NAC) برای طول عمر 10 ساله سیستم تشخیص خودکار لنگش، در سناریوهایی با شیوع لنگش کم، متوسط و زیاد مقایسه کرد. بازده خالص هر گاو در سال با استفاده از سیستم تشخیص خودکار لنگش نسبت به سیستم تشخیص بصری سیزده دلار در شیوع کم و NAC 25% بود. بازده خالص هر گاو در سال برای سیستم تشخیص خودکار لنگش تا 99 دلار در شیوع زیاد و NAC 75 درصد بود. جدا از 351 سناریو آزمایش شده (3 قیمت سیستم، 3 راندمان سیستم، 3 سطح بروز لنگش و 13 اندازه گله مختلف)، 295 سناریو منجر به سود خالص در طول عمر 10 سال سیستم شد، بنابراین سرمایه گذاری در سیستم های تشخیص خودکار لنگش توجیه می شود.

ما از یک مدل برنامه ریزی پویا برای تخمین متوسط هزینه هر دو نوع لنگش شدید و متوسط در سطح گاو و گله استفاده کردیم. هزینه های شدت لنگش به پارامترهای ناشی از کاهش تولید ناشی از لنگش به عنوان ورودی های مدل بستگی داشت. مزیت این مدل این است که می تواند بازدهی خالص را برای هر گاو به صورت جداگانه با چندین ویژگی مختلف فراهم کند، و در تصمیم گیری مدیریت بهینه و به حداکثر رساندن بازده اقتصادی مزرعه کمک می کند. یک چارچوب عملیاتی که تعامل پیچیده ای را در میان عوامل تأثیرگذار بر ارزش اقتصادی سیستم های تشخیص لنگش خودکار به دست آورد برای انجام انالیز سود و هزینه استفاده از چنین سیستم هایی به کار گرفته شد. دامنه گسترده ای از اندازه گله، کارایی سیستم، هزینه های سیستم و سطح بروز لنگش مورد آزمایش قرار گرفت. در مجموع، با توجه به 351 سناریوی آزمایش شده، 295 در طول عمر 10 ساله سیستم سود داشتند. سرمایه گذاری در سیستم های تشخیص لنگش اتوماتیک در بیشتر سناریوهای بررسی شده قابل توجیه بود. هنگامی که برآورد دقیق تری از کاهش افت تولید به دلیل استفاده از سیستم های تشخیص لنگش خودکار برای گله های مختلف در دسترس باشد، برآورد دقیق تر ارزش اقتصادی با ترکیب مدل و چارچوب عملیاتی مورد استفاده در این مطالعه انجام می شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 43

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود