تخمین وزن بدن، نمره بدنی و صفات نوع در گاوهای شیری با استفاده از دوربین های سه بعدی و اندازه گیری دستی بدن

این مطالعه با هدف تعیین وزن بدن (BW)، نمره وضعیت بدن (BCS) و صفات نوع شیری (DTT) تلیسه ها و ...

این مطالعه با هدف تعیین وزن بدن (BW)، نمره وضعیت بدن (BCS) و صفات نوع شیری (DTT) تلیسه ها و گاوهای شیرده هلشتاین با استفاده از دوربین های سه بعدی علاوه بر ارزیابی حساسیت این سیستم در طول زمان و بهترین موقعیت حسگر انجام شد. از 28 گاو و 27 تلیسه استفاده شد. اندازه گیری های وزن بدن و شاخص نمره بدنی طی پنج ماه انجام شد و یک اندازه گیری انفرادی برای هر یک از 23 گاو شیرده که دارای ثبت رسمی هلشتاین برای ارزیابی DTT بودند انجام شد. تصاویر با استفاده از دوربین Microsoft Kinect 3D از زاویه های جانبی و پشتی همگام سازی شده با نرم افزار MATLAB برای پیش بینی وزن بدن و شاخص نمره بدنی گرفته شده است. 14 و 13 اندازه گیری به ترتیب از دید پشتی و جانبی انجام شد. علاوه بر این، DTT با استفاده از تصاویر دوربین سه بعدی برای تخمین درجه رسمی انجمن هلشتاین ارزیابی شد. از پستان، قفسه سینه و قسمت کمر برای تکمیل تصاویر جانبی و پشتی استفاده شد. مدل های بدست آمده برای پیش بینی وزن بدن به ترتیب برای دیدگاه های جانبی و پشتی دارای R2  89/0 و 96/0 و RMSE  2/49 و 26.89 بودند. مدل جانبی از وزن بدن، قد، عمق بدن و حجم جانبی بدن تشکیل شد. مدل پشتی از عرض کفل، عرض قفسه سینه و ناحیه پشتی تشکیل شده است. مدل به دست آمده برای پیش بینی شاخص نمره بدنی به ترتیب R2  63/0 و 0.61 و RMSE  16/0 و 0.17 برای تصاویر جانبی و پشتی بود. مدل جانبی شامل عمق بدن، ناحیه جانبی و وزن تقسیم بر قد بود. مدل پشتی از طول پشت، ناحیه پشتی، حجم پشت و نسبت وزن بدن به ناحیه پشتی تشکیل شده است. در میان تمام 15 ارزیابی رسمی DTT ، 4 مورد به اندازه کافی توسط دوربین های سه بعدی پیش بینی شده بودند (P <0.05). ده DTT با اندازه گیری های بیومتریک به اندازه کافی پیش بینی شد (P <0.05). در نتیجه، دوربین های سه بعدی برای استفاده تجاری در اینده مناسب هستند و می توان از تصاویر جانبی یا پشتی برای پیش بینی وزن بدن استفاده کرد اما مدل های شاخص نمره بدنی هنوز به پیشرفت نیاز دارند. صفات پستان به دلیل بالاترین دقت بهترین کاربرد  DTT را داشتند.

پتانسیل زیادی برای استفاده از دوربین سه بعدی برای پیش بینی های بیومتریک وجود دارد. مدل پیشنهادی ما توانایی پیش بینی خوبی را ارائه می دهد، و برای طیف وسیعی از وزن، از جمله مراحل مختلف فیزیولوژیکی گاوهای شیری (تلیسه ها و گاوها) کالیبره شده است. مدل برای پیش بینی شاخص نمره بدنی با استفاده از دوربین سه بعدی یا اندازه گیری های بیومتریک دارای تناسب متوسطی است و نیاز به بهبود دارد، در درجه اول در مورد اندازه گیری متغیرهای مربوط به ذخایر بدن و تنوع گله. DTT توسط دوربین های سه بعدی و اندازه گیری های بیومتریک به طور متوسط پیش بینی شد، در حالی که صفات سیستم پستانی به خوبی پیش بینی شده بود، صفات قدرت شیردهی به طور متوسط پیش بینی شده بود، و صفات دست و پا را نمی توان با این روش ها پیش بینی کرد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 41

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود