فن آوری سنسور برای نظارت بر سلامت گله- استفاده از مدت زمان نشخوار و فعالیت به عنوان متغیرهای مشخص برای تشخیص زود هنگام گاوهای شیری با مشکلات سلامتی

تعداد قابل توجهی از گاوهای شیری تحت تأثیر اختلالات سلامتی در اوایل زایش قرار دارند.

  تعداد قابل توجهی از گاوهای شیری تحت تأثیر اختلالات سلامتی در اوایل زایش قرار دارند. فن آوری های دقیق مدیریت مزارع شیری پتانسیل فوق العاده ای برای حمایت از دامدارها در تشخیص گاوهای دچار مشکلات تحت بالینی قبل از ظهور علائم بالینی بیماری دارند. هدف از این مطالعه بررسی این بود که آیا فعالیت و نشخوار دام به دست آمده توسط یک سیستم شتاب سنج سه بعدی، شامل خوابیدن، فعالیت زیاد، عدم فعالیت و نشخوار می تواند برای شناسایی اولیه گاوها با مشکلات سلامتی قبل از ظهور علائم بالینی بیماری استفاده شود. در مجموع 312 گاو هلشتاین مجهز به شتاب سنج متصل گوش(Smartbow GmbH, Weibern, Austria)  از 14 روز قبل از زایش تا روز 8 شیردهی کنترل و مورد انالیز قرار گرفتند. حیوانات روزانه با استفاده از روش های عملیاتی استاندارد و با اندازه گیری های BHB خون در روزهای سه، پنج و هشت شیردهی از نظر اختلالات بالینی بررسی شدند. گاوهایی که هیچ علائمی از مشکلات سلامتی نداشتند و غلظت BHB <1.2 میلی مول در لیتر در هشت روز اول شیردهی بود به عنوان سالم طبقه بندی شدند (156 = n) و به عنوان مرجع در این مطالعه استفاده شدند. گاوهای مبتلا به اختلالات در گروه های دارای یک اختلال (65 = n) و  بیشتر از 1 اختلال (91 = n) قرار گرفتند. مدت زمان نشخوار در پنج روز قبل از تشخیص بالینی (روز صفر) در گاوهای بیمار (401.9 دقیقه در روز) در مقایسه با گروه سالم (434.6 دقیقه در روز) کمتر بود. زمان نشخوار قبل از تشخیص کاهش یافت، با کمترین زمان در روز 1 برای گاوهای سالم و گاوهایی که بیش از 1 اختلال داشتند (392.0  در مقابل 313.4 دقیقه در روز). گاوهایی که دارای یک اختلال بودند در روز 3 به کمترین میزان نشخوار رسیدند (8/388 دقیقه در روز). به همین ترتیب، زمان فعالیت زیاد سه روز قبل از تشخیص بالینی در گاوهای بیمار در مقایسه با گاوهای سالم کوتاهتر شد (164.1 در مقابل 200.3 دقیقه در روز). مدت زمان گاوهایی که غیرفعال بوده اند سه روز قبل از تشخیص بالینی در گاوهای بیمار در مقایسه با گاوهای سالم به طور قابل توجهی طولانی تر بوده است (421.7 در مقابل 362.8 دقیقه در روز). زمان خوابیدن یک روز قبل از تشخیص اختلالات در گاوهای بیمار نسبت به گاوهای سالم به طور قابل توجهی طولانی تر بود (693 در برابر 627.3 دقیقه در روز). به طور متوسط، این نتایج نشان دهنده اختلال شدید در پارامترهای فیزیولوژیکی قبل از شروع بالینی بیماری است. به طور خلاصه، این امکان وجود دارد که بین گاوهای بیمار و سالم بر اساس فعالیت و داده های نشخوار که توسط شتاب سنج سه بعدی ثبت شده است تفاوت قائل شد.

نتایج این مطالعه بیان می کند که بررسی خودکار مبتنی بر شتاب سنج ارزیابی نشخوار و پارامترهای فعالیت با سیستم SMARTBOW ارتباط بین پارامترهای اندازه گیری شده و اختلالات سلامتی در گاوهای اوایل زایش را نشان می دهد. نشخوار و الگوهای مختلف فعالیت پنج روز قبل از تشخیص بالینی بیماری ان را تشخیص داد. سیستم های مبتنی بر سنسور خودکار می توانند به عنوان ابزاری بالقوه برای پشتیبانی از نظارت بر گاوهای تازه زا توسط پرسنل مزرعه در نظر گرفته شوند. برای تأیید اعتبار سیستم SMARTBOW برای تشخیص بیماری های خاص و تحت شرایط مختلف جایگاه و ارزیابی سود اقتصادی به تحقیقات آینده نیاز است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 261

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود