اثرات جایگاه انفرادی در مقابل دوتایی بر عملکرد، سلامت، و رفتار گوساله های شیری

در گله های شیری جدید، گوساله ها اغلب در جایگاه انفرادی یا هچ نگهداری می شوند که منجر به ...

در گله های شیری جدید، گوساله ها اغلب در جایگاه انفرادی یا هچ نگهداری می شوند که منجر به کاهش تعاملات اجتماعی با هم گله ای ها در دوره شیرخوارگی می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات زندگی در جایگاه با دو گوساله در مقابل زندگی انفرادی بر عملکرد، سلامتی، و رفتار گوساله های شیری از دوره شیرخوارگی تا هفته اول ورود به زندگی گروهی است. نتایج نشان داد که زندگی جفتی در مقابل زندگی انفرادی تاثیری بر وزن بدن، مصرف استارتر یا متوسط افزایش وزن روزانه در دوره شیرخوارگی نداشته است، در حالیکه زندگی جفتی رشد گوساله ها را دوره شیرگیری و بعد از شیرگیری افزایش داد، و اثرات سودمند زندگی جفتی بر رشد کاهش یافت بعد از اینکه گوساله ها با هم مخلوط شدند و به جایگاه گروهی رفتند. گوساله های جفتی فقط در هفته سوم تعداد دفعات اسهال بیشتر نشان دادند. رفتار گوساله ها در دوره های مختلف تغییر کرد، شامل افزایش زمان خوردن، جویدن و نشخوار، و کاهش زمان لیسیدن خود و رفتارهای غیرتغذیه ای برای تمام گوساله ها بعد از مخلوط شدن و انتقال به زندگی گروهی. ما همچنین دریافتیم که ارتباط اجتماعی کمتر می تواند منجر به افزایش فعالیت های غیرتغذیه ای شود. 

هدف این مطالعه بررسی اثرات زندگی جفتی درمقابل زندگی انفرادی بر عملکرد، سلامت، و رفتار گوساله های شیری است. 30 گوساله ماده شیری به زندگی انفرادی (10 عدد) یا جایگاه جفتی (10 عدد) اختصاص داده شدند. نتایج نشان داد که هر دو تیمار مصرف استارتر و رشد روزانه مشابه در دوره قبل از شیرگیری داشتند. در دوره شیرگیری و بعد از شیرگیری، گوساله های جفتی مصرف استارتر بالاتر داشتند و متوسط افزایش وزن گوساله های جفتی ادامه به افزایش داشت اما گوساله های انفرادی کاهش رشد را تجربه کردند. گوساله های جفتی در هفته سوم تعداد دفعات اسهال بیشتری نشان دادند. نتایج رفتار نشان داد که با افزایش سن در شیرگیری و بعد از شیرگیری زمان جویدن، خوردن و نشخوار افزایش یافت، و رفتار لیس زدن خود کاهش یافت، و گوساله های جفتی در این دوره زمان کمتری خوردن، ایستادن و لیس زدند اما زمان بیشتری خوابیدند. بعد از مخلوط شدن برای هر دو تیمار، افزایش زمان نشخوار، خوردن و جویدن و کاهش زمان لیس زدن خود ادامه یافت. تمام گوساله ها زمان کمتری را برای ایستادن و رفتارهای غیرتغذیه ای بعد از مخلوط شدن گذراندند، و گوساله هایی که قبلا زندگی انفرادی داشتند تمایل به افزایش رفتارهای غیرتغذیه ای داشتند. این نتایج نشان داد که زندگی جفتی رشد را در زمان شیرگیری و دوره بعد از شیرگیری بهبود می بخشد و این گوساله ها رفتار خودشان را در مراحل مختلف تغییر دادند. تعاملات اجتماعی کمتر ممکن است منجر به دستکاری های غیرتغذیه ای بیشتر شود.

جایگاه جفتی در مقابل انفرادی اثری بر وزن بدن، مصرف استارتر یا متوسط افزایش وزن روزانه در دوره قبل از شیرگیری نداشت، در حالیکه جایگاه گروهی رشد گوساله ها را در دوره شیرگیری و بعد از شیرگیری افزایش داد، و اثرات سودمند زندگی گروهی بر رشد در دوره بعد از مخلوط شدن کاهش یافت. گوساله های جفتی تعداد دفعات اسهال بیشتری در هفته سوم نشان دادند. گوساله ها رفتار خودشان را در دوره های مختلف از شیرگیری تا مخلوط شدن تغییر دادند، شامل افزایش زمان خوردن و نشخوار و جویدن، و کاهش زمان لیس زدن خود، و کاهش دستکاری های غیرتغذیه ای برای همه گوساله ها بعد از مخلوط شدن. علاوه بر این، تعاملات اجتماعی کمتر ممکن است منجر به افزایش دستکاری های غیرتغذیه ای شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 
  • تعداد بازدید: 44

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود