ارتباط بین کیفیت آغوز، انتقال ایمنی غیرفعال و وزن تولد و شیرگیری در گوساله های تازه متولد

گوساله ها اغلب بدون ایمنوگلوبولین متولد می شوند و بنابراین میزان کافی آغوز با کیفیت برای جلوگیری از شکست در ...

 گوساله ها اغلب بدون ایمنوگلوبولین متولد می شوند و بنابراین میزان کافی اغوز با کیفیت برای جلوگیری از شکست در انتقال ایمنی غیرفعال نیاز دارند. کیفیت اغوز تحت تاثیر عوامل متعددی مانند حجم اغوز تولیدی، زمان جمع اوری، غلظت ایمنوگلوبولین، نژاد، سن مادر، و ورم پستان در شیردهی قبلی قرار می گیرد. در این مطالعه، ما ارتباط بین کیفیت اغوز، مجموع پروتئین سرم، وزن تولد و شیرگیری گوساله ها را بررسی می کنیم. 73 گوساله متولد شده در یک مزرعه در این مطالعه بررسی شدند. سه لیتر اغوز به گوساله ها هرچه سریعتر تغذیه شد تا زمانیکه گوساله بتواند بنوشد بطوریکه 3 لیتر بعد در 8 ساعت بعد از تولد تغذیه شد. بلافاصله بعد از تولد، و در 60 روزگی هر گوساله وزن شد. اغوز بعد از زایش با رفرکتومتر بررسی شد. 24 ساعت بعد از تولد، برای بررسی میزان پروتئین کل سرم با استفاده از رفرکتومتر دیجیتال 10 میلی لیتر خون از گوساله ها گرفته شد. ارتباط بین کیفیت اغوز، پروتئین کل سرم، وزن تولد و شیرگیری با استفاده از مدل خطی مخلوط انالیز شد. کیفیت اغوز با افزایش سن افزایش یافت، در ارتباط با افزایش درصد بریکس اغوز تغذیه شده به گوساله ها پروتئین کل سرم افزایش یافت. در 24 ساعت بعد از تولد تحت روش یکسان تغذیه اغوز 6 لیتر از اغوز با کیفیت در 12 ساعت اول زندگی، نتایج نشان داد که گوساله های سنگین تر نسبت به گوساله های سبک تر میزان پروتئین کل کمتر داشتند. میزان پروتئین کل سرم در همه گوساله ها از 267/8 به 032/0 کیلوگرم وزن بدن بطور مداوم کاهش یافت. وزن تولد گوساله ها می تواند بر مقدار آغوز لازم برای رسیدن به سطح مشابه پروتئین کل تأثیر بگذارد، بنابراین باید گوساله های سنگین بیشتر تغذیه شوند. برای ارزیابی مکانیسم جذب IgG در روده گوساله هایی با وزن بدن متفاوت، مطالعات بیشتری لازم است.

گوساله های سنگین تر نسبت به گوساله های سبک تر تحت روش تغذیه یکسان اغوز به میزان 6 لیتر در 12 ساعت نشان دادند که در 24 ساعت از تولد پروتئین کل کمتری دارند. وزن تولد گوساله ها می تواند بر میزان اغوز که لازم است برای رسیدن به سطح یکسان از پروتئین کل سرم تاثیر بگذارد، بنابراین گوساله های سنگین تر باید بیشتر تغذیه شوند. مطالعات بیشتر برای ارزیابی مکانسیم جذب ایمنوگلوبولین در دستگاه گوارش گوساله ها با وزن بدن متفاوت مورد نیاز است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 38

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود