تغذیه اغوز یا مخلوط اغوز و شیر به نسبت یک به یک برای سه روز بعد از تولد میزان ایمنوگلوبولین G و تداوم ظاهری ایمنوگلوبولین G در گوساله های نر هلشتاین را افزایش می دهد

گزارشات متناقضی وجود دارد در اینکه ایا مصرف ادامه دار IgG می تواند غلظت IgG سرم را در گوساله های تازه متولد شده ...

 گزارشات متناقضی وجود دارد در اینکه ایا مصرف ادامه دار IgG می تواند غلظت IgG سرم را در گوساله های تازه متولد شده افزایش بیشتری بدهد. از انجا که میزان IgG سرم بالاتر در گوساله های تازه متولد سودمندی در کل عمر دارد، موضوع ما تعیین این است که ایا IgG سرم با تهیه وعده های اضافی حاوی IgG به گوساله های تازه متولد می تواند افزایش یابد. 27 گوساله نر هلشتاین که همگی یک وعده اغوز مصرف کرده بودند (5/7 درصد وزن بدن، 62 گرم IgG در لیتر) در دو ساعت بعد از تولد و بطور تصادفی اختصاص داده شدند تا تغذیه کنند (5 درصد وزن بدن) از اغوز (9 عدد، COL)، شیر کامل (9 عدد، WM)، یا ترکیب یک به یک شیر کامل و اغوز (9 عدد، MX) هر 12 ساعت از 12 تا 72 ساعت. IgG سرم در 1، 2، 3، 6، 9، 11، و 12 ساعت بعد از تولد اندازه گیری شد. بعد از وعده ساعت 12، IgG در فاصله های 5/0 ساعته تا 16 ساعت سپس در فاصله های یک ساعته از 16 تا 24 ساعت تعیین شد. IgG سرم سپس در 27 ساعت، سپس هر 6 ساعت از ساعت 30 تا 60 اندازه گیری شد. از 60 تا 64 ساعت، IgG هر نیم ساعت، سپس در 65 و 66 ساعت، و سپس هر 2 ساعت تا 72 ساعت اندازه گیری شد. IgG سرم به سرعت بین 2 تا 12 ساعت در همه گوساله ها افزایش یافت. اثر متقابل زمان و تیمار اتفاق افتاد زمانیکه IgG سرم بعد از تغذیه ساعت 12 شروع به اختلاف کرد، اثر متقابل بیشترین بود در کل دوره برای گروه کنترل در مقایسه با تیمار شیر کامل و ترکیب شیر و اغوز و برای ترکیب شیر و اغوز نسبت به شیر کامل بیشتر بود. حداکثر غلظت IgG 4/30، 2/27، و 9/23 گرم در لیتر به ترتیب برای گروه اغوز، ترکیب شیر و اغوز، و شیر کامل بود. اگرچه میزان حداکثر IgG برای تیمار ترکیب شیر و اغوز معادل بود با حداکثر IgG در گروه های اغوز و شیر کامل، حداکثر غلظت در گروه اغوز نسبت به گروه شیر کامل بیشتر بود. تیمار اغوز و ترکیب شیر و اغوز همچنین زمان رسیدن به حداکثر غلظت را طولانی تر کرد. به ترتیب، این گوساله ها در ساعت های 5/29 و 27 به حداکثر غلظت رسیدند، در حالیکه تیمار شیر کامل در 4/13 به اوج رسید. برای کارایی ظاهری جذب بین گروه ها از ساعت صفر تا 12 و صفر تا 24 تفاوتی مشاهده نشد. سطح IgG زیر منحنی(AUC) برای گوساله های ترکیب شیر و اغوز و اغوز در کل دوره ازمایشی و از زمانیکه تیمارها تغذیه شدند مشابه بود.AUC ایمنوگلوبولین برای 0 تا 72 ساعت برای گوساله های شیر کامل 4/27 درصد کمتر از گوساله های اغوز بود اما تفاوتی با تیمار ترکیب شیر و اغوز نداشت. ولیکن،AUC ایمنوگلوبولین برای 12 تا 72 ساعت برای گوساله های شیر کامل متفاوت بود نسبت به انها برای هر دو گروه اغوز (8/30 درصد کمتر) و ترکیب شیر و اغوز (6/19 درصد کمتر). غلظت IgG سرم تداوم بیشتری داشت زمانیکه اغوز (2/88 درصد) و ترکیب شیر و اغوز (2/91 درصد) نسبت به شیر کامل (3/75 درصد) تغذیه شد. ادامه مصرف IgG غلظت IgG سرم را متناظر با میزان کلی IgG تغذیه شده افزایش داد، و باعث بهبود تداوم ظاهری IgG در گوساله های نر هلشتاین گردید. گوساله های تازه متولد شده باید حداقل 62 گرم از IgG در 12 ساعت بعد از تولد برای افزایش بیشتر در غلظت IgG سرم تغذیه کنند.

تمام گوساله ها در مطالعه حاضر به غلظت بالایی از IgG سرم در اوایل زندگی رسیدند (6 ساعت بعد از تولد)؛ ولیکن، تغذیه اغوز یا ترکیب شیر و اغوز ده ساعت بعد از تغذیه اولیه اغوز غلظت IgG سرم را افزایش بیشتری داد بدون کاهش کارایی جذب IgG در 24 ساعت بعد از تولد. اگرچه IgG احتمالا در 24 ساعت بعد از تولد دیگر جذب نمی شود، خیلی جالب بود که تغذیه اغوز یا ترکیب شیر و اغوز در این زمان درجه تداوم IgG را در سرم بهبود بخشید. دلیل این موضوع نامشخص است و تحقیقات بیشتری نیاز دارد. ما توصیه می کنیم که گوساله ها حداقل 62 گرم IgG مصرف کنند در اغوز، ترکیب اغوز با شیر، یا شیر انتقالی 12 ساعت بعد از تولد برای افزایش غلظت IgG سرم با فرض اینکه بلافاصله پس از تولد وعده اولیه آغوز (با تامین حداقل 190 گرم IgG) تغذیه شده باشد. تغذیه طولانی مدت اغوز یا ترکیب شیر و اغوز در طول 24 ساعت ممکن است برای حفظ غلظت بالای IgG سرم در گوساله های نوزاد ضروری باشد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 49

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود