اثر تغذیه متیونین محافظت شده بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری

موضوع این مطالعه بررسی اثرات تغذیه سرک متیونین محافظت شده از روز 30 تا 126 شیردهی بر عملکرد تولیدی و...

موضوع این مطالعه بررسی اثرات تغذیه سرک متیونین محافظت شده از روز 30 تا 126 شیردهی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری است. 309 گاو شیری هلشتاین (138 شکم یک و 171 چند شکم) بطور تصادفی اختصاص داده شدند به تیمارهای حاوی متیونین محافظت شده (2/21 گرم) یا کنترل. اسیدهای امینه پلاسما در زمان تلقیح مصنوعی و نزدیک زمان تشخیص ابستنی بررسی شد. تولید شیر و ترکیبات شیر ماهانه بررسی شد. ابستنی در روز 28 (از طریق پروتین مخصوص ابستنی PSPB)، 32، 47 و 61 (با سونوگرافی) تشخیص داده شد و اندازه جنین وزیکول امنیوتیک با اولتراسوند در روز 33 بعد از تلقیح مصنوعی تعیین شد. تغذیه متیونین محافظت شده غلظت متیونین پلاسما را در 6، 9، 12، و 18 ساعت بعد از تغذیه سرک با اوج در 12 ساعت بعد از تغذیه (4/52 در مقابل 26 μM) افزایش داد و تا ساعت 24 به سطح پایه بازگشت. گاوهای تغذیه کننده متیونین محافظت شده افزایش اندکی در درصد پروتئین شیر (08/3 در مقابل 3 درصد) بدون تفاوت معنی دار در تولید شیر و پروتئین شیر داشتند. علاوه بر این، در گاوهای چند شکم، تغذیه متیونین محافظت شده درصد پروتئین (3.03 vs 2.95%; P = 0.05) و چربی(3.45 vs 3.14%; P = 0.01)  شیر را افزایش داد، اگرچه این تاثیر در گاوهای شکم یک نبود. در گاوهای چند شکم تغذیه کننده از متیونین، تلفات ابستنی بین روزهای 28 تا 61 (6/19 در مقابل 1/6 درصد) یا بین روزهای 32 و 61 (9/8 در مقابل 0 درصد) کمتر بود، اگرچه تیمارها تاثیری بر تلفات ابستنی در گاوهای شکم اول نداشتند. همسان با اطلاعات تلفات ابستنی، تغذیه متیونین محافظت شده قطر و اندازه جنین و حجم وزیکول امنیوتیک را در روز 33 ابستنی در گاوهای چند شکم بهبود بخشید اما نه در گاوهای شکم یک. بنابراین، افزایش غلظت متیونین پلاسما بعد از تغذیه متیونین محافظت شده کافی بوده است تا در گاوهای چند شکم افزایش اندکی در درصد پروتئین شیر ایجاد کند و اندازه جنین و بقا ابستنی را بهبود ببخشد. مطالعات بیشتر مورد نیاز است برای تایید این واکنش ها و فهم مکانسیم های بیولوژیکی که این واکنش ها را ایجاد می کند و نیز مدت زمان و غلظت متیونین در گردش که برای تولید این اثرات مورد نیاز است.

بطور کلی، این مطالعه ثابت کرد که تغذیه سرک می تواند به عنوان یک روش ازماشگاهی برای بررسی اثر تغذیه ترکیبات خاص تغذیه ای بر تولید شیر و تولیدمثل گاوهای شیری شیرده در گله های تجاری استفاده شود. افزودن روزانه متیونین محافظت شده به صورت سرک باعث افزایش متیونین در گردش و افزایش اندک درصد پروتئین شیر شد. علاوه بر این، تغذیه متیونین محافظت شده گسترش جنین را بهبود بخشید و تلفات ابستنی را کاهش داد ولیکن این اثرات تولیدمثلی فقط درگاوهای چند شکم دیده شد. اگرچه تعداد ابستنی ها اندک بود و نتایج باید با احتیاط استفاده شود. برای تایید این اثرات تولیدمثلی و نیز تحقیق در مورد مکانیسم های مسئول این اثرات تغذیه متیونین مطالعات اینده نیاز است.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 44

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود