تفاوت در کیفیت کنسانتره پروتئین آب پنیر

کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) یکی از مواد تشکیل دهنده در بیشتر جایگزین های شیر گوساله (CMR) می باشد که در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار استفاده از آن با توجه به محتوای پروتئین آن و همچنین در دسترس بودن و هزینه های مواد تشکیل دهنده جایگزین متفاوت می باشد. شیر پس چرخ خشک شده، کازئین و سایر مواد بر پایه شیر به میزان کمتری برای فرموله کردن جایگزین های شیر در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند، اما ممکن است در کشورهایی که شیر پس چرخ بیشتری در آنها وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد. برای فرموله کردن جایگزین های شیر ممکن است از پروتئین سویا به عنوان جایگزین آب پنیر به خاطر قیمت پایین تر آن استفاده شود. از آنجایی که آب پنیر یک ترکیب مهم در جیره غذایی گوساله های جوان می باشد، داشتن اطلاعات کافی در مورد این ماده ضروری می باشد.

کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) یکی از مواد تشکیل دهنده در بیشتر جایگزین های شیر گوساله (CMR) می باشد که در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار استفاده از آن با توجه به محتوای پروتئین آن و همچنین در دسترس بودن و هزینه های مواد تشکیل دهنده جایگزین متفاوت می باشد. شیر پس چرخ خشک شده، کازئین و سایر مواد بر پایه شیر به میزان کمتری برای فرموله کردن جایگزین های شیر در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند، اما ممکن است در کشورهایی که شیر پس چرخ بیشتری در آنها وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد. برای فرموله کردن جایگزین های شیر ممکن است از پروتئین سویا به عنوان جایگزین آب پنیر به خاطر قیمت پایین تر آن استفاده شود. از آنجایی که آب پنیر یک ترکیب مهم در جیره غذایی گوساله های جوان می باشد، داشتن اطلاعات کافی در مورد این ماده ضروری می باشد.

 فرمولاسیون با استفاده از پروتئین آب پنیر:

دو فرمول در آزمایش های اخیر در جدول 1 نشان داده شده اند. فرمول ها به نحوی آماده شده بودند که حاوی 20% پروتئین خام و 20% چربی ( در فرمول استاندارد) و 28 درصد پروتئین و 15 درصد چربی (در فرمول با پروتئین بالا) باشند. در هر دو فرمول از 34 درصد پروتئین WPC و 80 درصد پروتئین wpc استفاده شده بود. این فرمول ها بسیار ساده می باشند و احتمالاً در نمونه های تجاری که پیچیده می باشند، دیده نمی شوند. با این حال از این نظر که از پروتئین کنسانتره آب پنیر ( wpc) می توان به عنوان مواد تشکیل دهنده پروتئین اصلی در فرمول جایگزین شیر گوساله ، دارای اهمیت می باشد. 

چرا WPC ؟

آب پنیر یک فرآورده فرعی تولید پنیر می باشد که بعد از انعقاد کازئین در شیر تولید می شود. آب پنیر مایع (که در حدود 12 درصد پروتئین که براساس هوا خشک دارا می باشد) سپس تحت فرآیند حذف بخشی از لاکتوز ، چربی و مواد معدنی قرار می گیرد که تولید محصولی می نماید که دارای پروتئین در دامنه 34 تا 80 درصد می باشد(براساس هوا خشک) پروتئین آب پنیر جداسازی شده یک منبع با غلظت بیشتر پروتئین آب پنیر می باشد(در حدود 92 درصد پروتئین خام ) و به طور کلی برای استفاده در فرموله کردن جایگزین شیر گوساله خیلی گران می باشد . برای سال های زیادی ، آب پنیر به عنوان یک محصول زاید با ارزش کم در نظر گرفته می شد.

کنسانتره آب پنیری که در تهیه جایگزین شیر گوساله مورد استفاده قرار می گیرد ارزش تغذیه ای بالا (پروفایل اسید آمینه خوب) ، قابلیت هضمی عالی و قیمت نسبتاً پایینی دارد. گوساله های خیلی جوان (کمتر از 3 هفتگی) ظرفیت گوارشی پایین تری به علت عدم بلوغ روده دارا می باشند ، بنابراین هضم پروتئین های غیر شیری در آن ها محدود می باشد. در نتیجه کنسانتره پروتئین آب پنیر یک انتخاب منطقی برای فرموله کردن جایگزین شیر گوساله می باشد.


جدول 1- مقایسه 2 جایگزین شیر گوساله آزمایشی

مواد تشکیل دهنده

استاندارد

با پروتئین بالا

wpc 34 %

44.27

63.48

wpc 80 %

0.00

6.40

چربی خشک ، 60/7

33.45

25.00

آب پنیر ، 12 درصد

12.23

0.00

سایر a

5.05

5.11

کل

100

100

a – سایر مواد شامل نمک ، دی کلسیم فسفات و پریمکس ویتامین مواد معدنی می باشد.

 

عملکرد گوساله های تغذیه شده با wpc

محققان دانشگاه penn state استفاده از wpc را با شیر پس چرخ خشک شده در 2 آزمایش مورد مقایسه قرار دادند. در ابتدا (terosky و همکاران 1997 ) گوساله ها با جیره ای که حاوی 0 ، 33 ، 66 و یا 100 درصد پروتئین شان از wpc یا شیر پس چرخ خشک شده بود تغذیه نمودند. گوساله ها از جایگزین شیر گوساله آزمایشی به میزان 10-12 درصد از وزن بدن شان تا 8 هفتگی اندازه گیری شد. همان طور که در جدول شماره 2 مشاهده می نمایید هیچ گونه اثر معنی داری بر روی عملکرد گوساله ها و همچنین قابلیت هضمی آنها در اثر استفاده از مقادیر مختلف wpc مشاهده نشد.

 در آزمایش دوم ( Lammers و همکاران 1998 ) گوساله ها با جیره غذایی مشابه آزمایش قبل (به میزان 10-12 درصد وزن بدن) در 2 آزمایش تغذیه شدند. در آزمایش اول گوساله ها تنها از CMR تا 6 هفتگی تغذیه نمودند. در آزمایش دوم گوساله ها با CMR به اضافه دسترسی آزاد به استارتر گوساله تغذیه شدند. نتایج (جدول 3 ) نشان دهنده این است که در آزمایش یک (زمانی که گوساله ها تنها از CMR مصرف کرده بودند) ، عملکرد زمانی که گوساله ها 67 درصد یا 100 درصد wpc دریافت کرده بودند در مقایسه با شیر پس چرخ بالاتر بود. به عبارت دیگر زمانی که گوساله ها از استارتر گوساله ها تغذیه کرده بودند ، تفاوت اندکی در میان تیمارها مشاهده شد.

 
جدول 2- عملکرد گوساله های تغذیه شده با جایگزین های شیر حاوی 0 ، 33 ،67 و یا 100 درصد پروتئین به صورت wpc و یا شیر پس چرخ خشک شده

آیتم ها

صفر درصد wpc

33 درصد wpc

66 درصد wpc

100 درصدwpc

افزایش وزن بدن(کیلوگرم)

20.4

18.6

19.3

20.3

افزایش وزن روزانه (گرم در روز)

0.37

0.36

0.37

0.39

وزن به خوراک

0.65

0.58

0.59

0.63

مصرف ماده خشک(گرم در روز)

6.0

6.5

632

609

قابلیت هضمی درصد a

85.5

87.7

87.9

87.9

 a : قابلیت هضمی پروتئین خام و جیره غذایی در 4 ،6 و8 هفتگی اندازه گیری شد. منبع: Terosky و همکاران (1997)

 

در کل با توجه به اطلاعات بدست آمده چنین نتیجه گیری می شود که wpc یک ماده تشکیل دهنده عالی در جیره های جایگزین شیر گوساله می باشد.

 

در پروتئین آب پنیر چه چیزی وجود دارد؟

بیایید نگاهی به کنسانتره پروتئین آب پنیر 34 درصد که بیشترین استفاده را به عنوان جزء پروتئین در جایگزین شیر گوساله دارد بیندازیم. ترکیب معمول کنسانتره پروتئین آب پنیر 34 درصد (براساس هوا خشک عبارتند از : 97 درصد ماده خشک ، 34 درصد پروتئین ، 50 درصد لاکتوز ، 3 درصد چربی و 10 درصد خاکستر.

پروتئین های اولیه آب پنیر شامل تبالاکتوگلوبین ، آلفالاکتاآلبومین، ایمونوگلوبین ها ، آلبومین سرک گاوی ، گیلکوماکروپپتیدها ، لاکتوفرین ، لاکتوپروکسیه از ولیزوزیم می باشد .فراوان ترین ترکیب پروتئین در آن تبالاکتوگلوبولین می باشد که تقریباً 50 درصد از پروتئین آب پنیر را تشکیل می دهد و آنها لاکتاآلوبین که 20 تا 25 درصد از پروتئین آب پنیر را شامل می شود. هریک از این پروتئین ها ترکیب اسید آمینه ای ، قابلیت هضم و ارزش متفاوتی بر ای گوساله ها دارا می باشند. محققان نشان داده اند که در کارخانه های مختلف تولید wpc تاحدودی نسبت های مختلف از هر بخشی وجود دارد که بستگی به فرآیندی که استفاده می شود دارد. بنابراین ارزش کنسانتره پروتئین آب پنیر ممکن است تا حدودی با توجه به منابع محصول و فرآیندهایی که برروی آن اعمال می شود، متفاووت باشد.

جدول 3- عملکرد گوساله های تغذیه شده با جایگزین های شیر آزمایشی حاوی صفر ، 33 ، 67 و یا 100 درصد پروتئین به صورت wpc و یا شیر پس چرخ خشک شده:

آیتم ها

صفر درصد wpc

33 درصد wpc

66 درصد wpc

100 درصد wpc

آزمایش 1

ماده خشک مصرفی (گرم در روز)

افزایش وزن روزانه(کیلوگرم در روز)

وزن به خوراک ( گرم در کیلوگرم)

 

588

b199

a333

 

584

ab231

ab397

 

587

a260

b437

 

589

ab258

ab 417

آزمایش 2

ماده خشک مصرفی(گرم در روز)

افزایش وزن روزانه (کیلوگرم در روز)

وزن به خوراک(گرم در کیلو گرم)

 

989

452

452

 

1024

505

498

 

989

470

412

 

970

447

463

 

 

 

 

 
  • تعداد بازدید: 3292

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود