تاثیر کاهش شدید زمان خوابیدن و استراحت بر رفتار گاوهای شیری

موضوع این مطالعه تعیین اثرات جلوگیری از خوابیدن یا دراز کشیدن بر رفتار گاوهای شیری است. اطلاعات از 8 گاو چند شکم و ...

موضوع این مطالعه تعیین اثرات جلوگیری از خوابیدن یا دراز کشیدن بر رفتار گاوهای شیری است. اطلاعات از 8 گاو چند شکم و 4 گاو یک شکم (روزهای شیردهی 199، روز آبستنی 77) به دست آمد. با استفاده از یک طرح کراس اور، هر گاو تجربه کرد: 1- محرومیت از زمان خوابیدن ایجاد شده از طریق صدا یا تماس فیزیکی زمانیکه وضعیت دام ها نشانگر خوابیدن بود و 2- ممانعت از دراز کشیدن ایجاد شده توسط یک توری قرار گرفته در کف جایگاه. در طول دوره سازگاری (روزهای 3- و 2- قبل از تیمار)، دوره پایه (روز 1-)، و تیمار (روز صفر)، جایگاه دام ها به صورت باکس های انفرادی بود (تشک بدون بستر). بعد از تیمار، گاوها به فری استال ها با بستر ماسه برگردانده شدند برای یک دوره بهبود 7 روزه (روز 1 تا 7) جاییکه اطلاعات رفتار دراز کشیدن جمع آوری شد. بعد از دوره بهبود، 5 روز اضافه استفاده شد برای اجازه دادن به گاوها تا بین هر تیمار 12 روز اختلاف باشد. زمان دراز کشیدن روزانه، تعداد وعده ها، مدت هر وعده، و تعداد قدم ها با دیتالاگر متصل به پاهای عقبی گاوها در کل دوره مطالعه رکوردبرداری شد. اطلاعات با استفاده از مدل مخلوط حاوی اثرات ثابت تیمار (محدودیت از خوابیدن در مقابل محدودیت از خوابیدن و دراز کشیدن)، روز، و اثرات متقابل آنها آنالیز شد. اثرات متقابل بین تیمار و روز برای مدت زمان دراز کشیدن روزانه و تعداد وعده ها معنی دار شد. زمان دراز کشیدن کمتر بود برای هر دو تیمار در زمان انجام طرح در مقایسه با دوره پایه. زمان دراز کشیدن در دوره بهبود برای هر دو تیمار افزایش یافت. ولیکن، 4 روز طول کشید برای گاوهای محروم از درازکشیدن تا بازگشت کامل داشته باشند به زمان دراز کشیدن بعد از تیمار، در حالیکه در گاوهای محروم از خوابیدن 2 روز طول کشید تا به سطح پایه زمان دراز کشیدن برگردند. نتایج پیشنهاد می کند که محرومیت از خوابیدن و دراز کشیدن بر رفتار گاوها تاثیر می گذارد. عوامل مدیریتی که دسترسی به فری استال را محدود می کند احتمالا زمان خوابیدن و دراز کشیدن را کاهش می دهد، که منجر به اثرات منفی بر آسایش گاوهای شیری می شود.

در مجموع ، این داده ها نشان می دهد که محرومیت از دراز کشیدن باعث کمبود خواب بطور همزمان می شود، که یک اثر مخرب و افزایشی بر رفتار و کارایی، هم میزان و هم کیفیت تولید، گاوهای شیرده دارد. این موضوع پیشنهاد می کند که محرومیت از خوابیدن می تواند یکی از عواملی باشد که باعث کاهش تولید مرتبط با کاهش زمان دراز کشیدن باشد. اثر محدود بر خوابیدن ناشی از تیمارهای محرومیت از خواب، این فرضیه را تقویت می کند که گاوها می توانند در طیف وسیعی از وضعیت های دراز کشیدن وارد حالت های هوشیاری شوند. این یک سوال مهم برای پاسخگویی به منظور ارزیابی شیوه های مدیریتی است که کیفیت بالقوه دراز کشیدن را کاهش می دهد، مانند مناطق دراز کشیدن با طراحی نامناسب یا مدیریت ضعیف، مانند مواردی که امکان دراز کشیدن را کاهش می دهد، مانند تراکم بیش از حد یا استفاده زیاد از گردن گیر یا زمان نگهداری زیاد در سالن های شیردوشی.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 82

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود