تغذیه پسماند نانوایی جایگزین غلات تولید شیر را افزایش داد، پروفایل خونی متابولیک را بهبود بخشید، و احتمال اسیدوز شکمبه را در گاوهای شیری کاهش داد

پسماندهای تولید نان حاصل از نانوایی ها و سوپرمارکت ها می تواند به عنوان خوراکی غنی از انرژی در جیره ...

پسماندهای تولید نان حاصل از نانوایی ها و سوپرمارکت ها می تواند به عنوان خوراکی غنی از انرژی در جیره نشخوارکنندگان استفاده شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر جایگزینی غلات با پسماند نانوایی بر مصرف ماده خشک، تولیدشیر، و سلامت متابولیک و نیزpH  شکمبه و رفتار خوردن و جویدن در گاوهای شیری است. 24 گاو سیمنتال شیرده (149 روز شیردهی، شکم زایش 63/2، وزن 756 کیلوگرم) جیره کاملا مخلوط حاوی نسبت 50 به 50 علوفه به کنسانتره در کل دوره ازمایش (35 روز) دریافت کردند. در هفته اول، تمام گاوها جیره پایه بدون پسماند نانوایی دریافت کردند. در 4 هفته بعد گاوها به سه گروه متفاوت از لحاظ میزان پسماند نانوایی اختصاص داده شدند (صفر، 15، 30 درصد). ماده خشک مصرفی و pH شکمبه بطور مداوم اندازه گیری شد. نمونه های خون و شیر هر هفته گرفته شد، اما فقط نتایج دوره ازمایشی (هفته اخر طرح) برای انالیز اماری استفاده شد، درحالیکه نتایج هفته اول مصرف جیره پایه به عنوان کوواریت در نظر گرفته شد. انالیز جیره ها نشان داد که استفاده از پسماند نانوایی میزان چربی و قند جیره را افزایش داد، درحالیکه نشاسته و NDF کاهش یافت. داده ها نشان داد که تغذیه پسماند نانوایی در جیره ها مصرف ماده خشک را افزایش داد. علاوه بر این، گاوهای مصرف کننده 30 درصد پسماند نانوایی نسبت به جیره شاهد 4 کیلوگرم شیر خام و تصحیح شده بیشتر در روز تولید کردند. نیتروژن اوره ای شیر در گاوهای مصرف کننده پسماند نانوایی کمتر بود. تغذیه پسماند نانوایی سطح گلوکز و انسولین را کاهش داد، در حالیکه NEFA، BHBA و کلسترول بطور خطی افزایش یافت. گاوهای مصرف کننده 15 درصد پسماند نانوایی زمان کمتری pH شکمبه کمتر از 8/5 داشتند، در مقابل گاوهای گروه شاهد (188+ دقیقه در روز). نتیجه کلی اینکه نتایج پیشنهاد می کند که استفاده حدود 30 درصد از پسماند نانوایی در جیره های گاوهای شیری اواسط شیردهی پروفایل مواد مغذی را از یک جیره گلوکوژنیک به یک جیره لیپوژنیک جابه جا می کند، و توانایی این را دارد که عملکرد را افزایش دهد و احتمال اسیدوز تحت حاد را در گاوهای شیری کاهش دهد.

این مطالعه نشان داد که جایگزینی غلات با پسماند نانوایی توانایی جابه جایی پروفایل مواد مغذی از گلوکوژنیک به لیپوژنیک را دارد. این اثر مرتبط بود با افزایش مصرف خوراک و تولید شیر و نیز تغییرات عمده در پروفایل متابولیکی و پایداری pH شکمبه. ولیکن، واکنش به دست امده بر اساس سطح پسماند نانوایی استفاده شده متفاوت بود. بر طبق این طرح، تغذیه سطح 15 درصد پسماند نانوایی قادر است که ماده خشک مصرفی را افزایش دهد همراه با سطح بالای گلوکز، انسولین، و کلسترول و کاهش احتمال اسیدوز تحت حاد. از سوی دیگر، تغذیه 30 درصد پسماند نانوایی ماده خشک مصرفی را افزایش می دهد و منجر به تولید انرژی بیشتر در شیر می شود اما بطور معنی داری سطح گلوکز و انسولین را کاهش می دهد. تغذیه حدود 30 درصد پسماند نانوایی باعث سودمندی زیادی در جایگزینی غلات در گاوهای اواسط شیردهی می شود. به علت اثرات مثبت بر ماده خشک مصرفی و متابولیسم انرژی، مطالعات ما استفاده 15 درصدی در جیره گاوهای اوایل زایش را پیشنهاد می کند.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 83

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود