نسبت چربی به پروتئین شیر به عنوان شاخصی برای پارامترهایpH ​شکمبه در گاوهای شیری- متا آنالیز

اسیدوز تحت حاد یکی از شایع ترین مشکلات تغذیه ای در گله های پرتولید است. تعیینpH ​شکمبه یک فاکتور مهم برای ...

اسیدوز تحت حاد یکی از شایع ترین مشکلات تغذیه ای در گله های پرتولید است. تعیینpH  شکمبه یک فاکتور مهم برای تشخیص اسیدوز تحت حاد است. ولیکن، اندازه گیری pH شکمبه در مزرعه عملیاتی نیست. بنابراین، شاخص هایی که pH شکمبه را منعکس کند مورد نیاز است. موضوع اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین نسبت چربی به پروتئین شیر و پارامترهایpH  شکمبه (میانگین روزانه pH، مدت زمانpH  کمتر از 8/5 و دامنه pH) در یک متاانالیز شامل 47 مطالعه با 189 تیمار است. علاوه بر نسبت چربی به پروتئین، این موضوع بررسی شد که چگونه شاخص های بیشتری (تولید شیر، زمان نشخوار، و میزان نشاسته) می تواند تخمین پارامترهایpH  شکمبه را بهبود ببخشد. ارتباط معنی داری بین نسبت چربی به پروتئین شیر و پارامترهایpH  شکمبه یافت شد. اضافه کردن شاخص های مزرعه ای بیشتر بهبود می بخشد پیش بینی متوسطpH  روزانه شکمبه تاR2 = 0.46  و زمانpH  کمتر از 8/5 را تا حدود R2 = 0.58. هنوز بخش قابل توجهی از تنوع می تواند با عوامل تصادفی مطالعه توضیح داده شود. اطلاعات اضافی (میزان اسیدهای چرب غیراشباع جیره) می تواند مدل را در تحقیقات بعدی بهبود ببخشد.

بطور کلی می تواند گفته شود که ارتباط معنی داری بین نسبت چربی و پروتئین شیر و پارامترهایpH  شکمبه یافت شد. استفاده از نسبت چربی به پروتئین به عنوان تنها شاخص برای متوسطpH  شکمبه، زمان pH کمتر از 8/5، و دامنهpH  منجر به ایجاد ضرایب تعیین 30/0، 32/0، و 17/0 گردید. افزودن شاخص های مزرعه ای بیشتر پیش بینی متوسطpH  روزانه شکمبه(R2 = 0.46)  و زمانpH  کمتر زا 8/5 را (R2 = 0.58) بهبود می بخشد. هنوز بخش عمده ای از تنوع با اثرات تصادفی توضیح داده می شود. اطلاعات اضافی (میزان اسیدهای غیراشباع جیره، سن گاو، یا مرحله شیردهی) می تواند مدل های اینده را بهبود ببخشد. این مطالعه از این ایده که پارامترهای pH نسبی مانند دامنه روزانه pH بهتر و برتر از پارامترهای مطلق pH هستند حمایت نمی کند.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 105

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود