یک مطالعه بر ضخامت مناسب فلیک ذرت تولید شده با استفاده از مخزن بخار تحت فشار

این مطالعه برای بررسی تاثیر ضخامت فلیک ذرت تولید شده توسط مخزن بخار تحت فشار بر شرایط تخمیر شکمبه و قابلیت هضم در ...

این مطالعه برای بررسی تاثیر ضخامت فلیک ذرت تولید شده توسط مخزن بخار تحت فشار بر شرایط تخمیر شکمبه و قابلیت هضم در گاوهای هلشتاین و هانوا انجام شد. فلیک ذرت در سه ضخامت تولید شد: کمتر از 5/2 میلیمتر، بین 5/2 تا 3 میلیمتر، و بیشتر از 3 میلیمتر. ضخامت ذرت فلیک بطور معنی داری pH  و پروپیونات را تحت تاثیر قرار داد ولی تاثیر معنی داری بر استات، بوتیرات، و کل اسیدهای چرب شکمبه نداشت. قابلیت هضم ماده خشک بطور معنی داری با کاهش ضخامت فلیک افزایش یافت، که در تیمار بالاتر از 5/3 از دو تیمار دیگر کمتر بود و در دو تیمار دیگر مشابه بود. همچنین، قابلیت هضم نشاسته در تیمار بالاتر از 5/3 میلیمتر نسبت به سایر تیمارها کمترین بود. بنابراین، نتایج حاضر نشان داد که  با توجه به کارایی تولید و شرایط اقتصادی، ضخامت مناسب فلیک ذرت بین 5/2 تا 3 میلیمتر است.

در این مطالعه، ضخامت ذرت فلیک تولید شده با استفاده از محفظه بخار تحت فشار بطور معنی داری بر ژلاتیناسیون، pH شکمبه، و غلظت اسید پروپیونیک و قابلیت هضم ماده خشک و نشاسته تاثیر گذاشت. همانطور که ضخامت فلیک ذرت کاهش یافت، دردسترس بودن انرژی بهبود یافت اما بیشتر نتایج بین دو ضخامت کمتر از 5/2 و ببین 5/2 تا 3 میلیمتر معنی دار نبود و کاهش زیاد ضخامت ممکن است منجر به مشکلاتی مانند کاهش سریعpH  شکمبه و افزایش هزینه فراوری شود. بنابراین، با توجه به کارایی تولید و شرایط اقتصادی، ضخامت بهینه ذرت فلیک بین 5/2 تا 3 میلمیتر است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 93

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود