اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای سن اولین زایش در گاوهای هلشتاین برزیل

​تولید گاوهای شیری در کل مناطق برزیل توزیع شده است. ولیکن مناطق مختلف تولیدی در برزیل در دمای هوا و ...

  تولید گاوهای شیری در کل مناطق برزیل توزیع شده است. ولیکن مناطق مختلف تولیدی در برزیل در دمای هوا و رطوبت، جیره، فصل تولد، و سایر فاکتورها متفاوت هستند که ممکن است عملکرد تولیدمثلی گاوها را تغییر بدهد. سن اولین زایش یک شاخص مناسب از بلوغ جنسی است زیرا شروع سیکل تولیدمثلی گاو ماده را نشان می دهد و تاثیر زیادی بر هزینه های جایگزینی دارد. تحقیقات در مورد تعامل ژنوتیپ و محیط (GEI) اهمیت استفاده از گاو نرهای خاص برای سیستم های مختلف تولید در برزیل را نشان می دهد از آنجا که بیشترین اسپرم مورد استفاده در این کشور وارداتی است. موضوع این تحقیق بررسیGEI  برای سن اولین زایش گاوهای هلشتاین برزیل است. مدل اماری وراثت پذیری پایین تر برای محیط های با AFC پایین تر، و وراثت پذیری بالاتر برای محیط های با AFC بالاتر بیان کردند. GEI پیچیده است، با طبقه بندی مجدد گاوهای نر، نشان دهنده اهمیت در نظر گرفتن GEI برای ارزیابی و انتخاب گاوهای نر برای سطوح مختلف تولید است. کاهش AFC در صورت استفاده از گاوهای نر سازگار با شرایط گرمسیری و نیمه گرمسیری برزیل امکان پذیر است.

یک تعامل ژنوتیپ و محیط از نوع پیچیده برای سن اولین زایش گاوهای هلشتاین در برزیل، حتی برای گاوهای نری با ژنوتیپ قوی پیدا شد، نشان می دهد که استفاده نامناسب از گاوهای نر در محیط هایی که دختران آنها بزرگ خواهند شد، می تواند باعث کاهش سود ژنتیکی و علت ضررهای اقتصادی برای فعالیت تولید شیر در برزیل باشد. اگرچه پرورش دهندگان مستقیماً انتخاب ژنتیکی را برای سن اولین زایش انجام نمی دهند و بیشتر گاو های نر مورد استفاده در برزیل ژنوتیپ های قوی یا بسیار قوی دارند. با این حال، برخی از حیوانات با ژنوتیپ حساس به تغییرات محیطی را می توان شناسایی کرد. این اجازه می دهد انتخاب بهتری برای امیزش انجام شود. بنابراین، حیوانات خاص می توانند برای هر سیستم تولید انتخاب شوند و با شرایط محیطی محلی که دختران آنها بزرگ می شوند سازگار شوند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 87

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود