اثر هیپرکتونمی بر الگو روزانه متابولیت های خون مرتبط با انرژی در گاوهای شیری اوایل شیردهی

بیشتر گاوهای شیری در اوایل دوره شیردهی یک دوره کمبود انرژی را تجربه می کنند و در نتیجه غلظت ...

بیشتر گاوهای شیری در اوایل دوره شیردهی یک دوره کمبود انرژی را تجربه می کنند و در نتیجه غلظت NEFA وBHB  پلاسما افزایش می یابد. اهداف ما تعیین (1) تغییر روزانه در BHB و NEFA پلاسما، (2) ارتباط بین NEFA و BHB پلاسما هنگام محاسبه تغییرات روزانه و (3) تأثیر هایپرکتونمی بر الگوی روزانه متابولیت های خون بود. کاتترهای ژوگولار در 28 گاو چند شکم هلشتاین بین روزهای 3 تا 9 شیردهی کتترهایی در ورید وداج قرار داده شدند و نمونه خون هر 2 ساعت و به مدت 96 ساعت جمع آوری شد. گاوها به صورت گذشته نگر به عنوان HYK مثبت (HYK؛ 13 عدد) طبقه بندی شدند اگر آنها دارای غلظت BHB پلاسما 1.2 mmol / L برای 3 روز مطالعه، یا HYK منفی بودند (غیر HYK؛ 15 عدد) اگر غلظت BHB پلاسما بیشتر از 1.2 میلی مول در لیتر برای کمتر از 2 روز مطالعه داشتند. از مدل های مخلوط خطی کلی برای تجزیه و تحلیل غلظت متابولیت ها در طول زمان و تفاوت در متابولیت ها بین گروه های HYK استفاده شد. همبستگی بین NEFA و BHB کل پلاسما با محاسبه سطح زیر منحنی NEFA و BHB پلاسما برای همه گاوها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. NEFA پلاسما تقریباً 2 ساعت قبل از تحویل خوراک صبح به اوج خود رسید و در اواخر شب به یک سطح ثابت کمترین سقوط کرد. BHB پلاسما هنگام تحویل غذا در صبح در سطح ثابت کمترین بود و 4 ساعت بعد به اوج خود رسید. ما یک رابطه مثبت و قوی بین NEFA و BHB در پلاسما مشاهده کردیم. علاوه بر این، گاوهای HYK غلظت بیشتری از NEFA و BHB پلاسما نسبت به گاوهای غیر HYK داشتند. گاوهای HYK نیز در طول روز مقدار تغییر بیشتری در BHB نسبت به گاوهای غیر HYK تجربه کردند. نتایج ما نشان می دهد که هنگام تجزیه و تحلیل متابولیت های پلاسما باید زمان مربوط به تغذیه در نظر گرفته شود، زیرا طبقه بندی وضعیت انرژی ممکن است در طول یک روز تغییر کند.

مطالعه ما الگوهای مهم و سازگار روزانه را در BHB و NEFA پلاسما نشان داد. دامنه تغییر بین حداکثر و حداقل غلظت های روزانه متابولیت های پلاسما تحت تأثیر وضعیت HYK قرار گرفت. علاوه بر این، هنگامی که برای تغییرات روزانه در 2 متابولیت حساب کردیم، ارتباط مثبت و قوی بین NEFA و BHB پلاسما مشاهده کردیم. نتایج نشان می دهد که هنگام تجزیه و تحلیل غلظت متابولیت های خون باید زمان مربوط به تغذیه در نظر گرفته شود و نشان می دهد که یک نمونه خون منفرد ممکن است وضعیت انرژی گاو را در اوایل شیردهی به طور دقیق نشان ندهد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 67

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود