آزادسازی خالص کبدی گلوکز از منبع پیش ساز در نشخوارکنندگان- فراتحلیل

نشخوارکنندگان از نظر تأمین گلوکز، وابستگی زیادی به تولید درون زا در کبد دارند، اما علیرغم مطالعات بیشماری که ...

نشخوارکنندگان از نظر تأمین گلوکز، وابستگی زیادی به تولید درون زا در کبد دارند، اما علیرغم مطالعات بیشماری که تولید گلوکز کبدی را ارزیابی می کند، تعداد بسیار کمی به طور همزمان تولید گلوکز کبدی و جذب کلی پیش سازها را اندازه گیری می کنند. در نتیجه، تنوع تبدیل پیش ساز به گلوکز در کبد مشخص نیست. مطالعه حاضر با هدف بررسی متاآنالیز روابط بین انتشار خالص گلوکز کبدی و جذب پیش سازها انجام شد. ما در پایگاه داده دام های نشخوارکننده از جریان مواد مغذی در سراسر اندام ها و بافت ها استفاده کردیم، که نتایج بین المللی در مورد جریان مواد مغذی خالص را در سطح احشایی اندازه گیری شده در حیوانات فیستولا شده جمع آوری می کند. معادلات پاسخ برای مصرف تا 41 گرم ماده خشک برای هر کیلوگرم وزن بدن در روز از جیره های متفاوت از 0 تا 100 گرم کنسانتره در هر 100 گرم ماده خشک در غیاب مواد افزودنی توسعه داده شد. جذب خالص کبدی پروپیونات، اسیدهای امینه و  لاکتات خطی بود و ارتباط بهتری داشت با حضور در سیاهرگ پورتال نسبت به جریان کبدی آوران. داده های جریان خون به دلیل عدم استیلاسیون اسید پارا آمینوهیپوریک اصلاح شد و نشان داده شد که این اصلاح بر معادلات پاسخ تأثیر می گذارد. برای توسعه معادلات پاسخ بین در دسترس بودن پیش سازها (پورتال و جذب کبدی) و انتشار کبدی گلوکز خالص، داده های از دست رفته در مورد جریان پیش سازها از ویژگی های جیره با استفاده از معادلات پاسخ قبلا توسعه یافته پیش بینی شد. انتشار خالص کبدی گلوکز به صورت منحنی به تأمین کبد و جذب مجموع پیش سازها مربوط بود، که نشان می دهد نرخ تبدیل پایین پیش سازها در عرضه پیش ساز زیاد است. فاکتورهای تغییر برای بخش خطی این رابطه، که به حضور در سیاهرگ پورتال پیش سازها اعمال می شود از 0.99 تا 9.60 mmol  در هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت اعمال می شود. ترشح گلوکز در کبد نشان داده شد که با جذب پورتالی گلوکز از جیره های حاوی نشاسته عبوری کاهش می یابد و با افزایش جذب β-هیدروکسی بوتیرات که نشان دهنده بسیج بالاتر بافت بدن است، افزایش می یابد. این روابط توسط وضعیت فیزیولوژیکی حیوانات تحت تأثیر قرار گرفت. در نتیجه، ما معادلاتی ایجاد کردیم که میزان خالص گلوکز کبدی را از میزان خالص موجود در مواد پیش ساز تعیین می کند. آنها یک مرور کلی کمی از عوامل تنظیم تولید گلوکز کبدی در نشخوارکنندگان دارند. این معادلات را می توان با پیش بینی جذب پورتال مواد مغذی از خوراک مصرفی و ویژگی های جیره مرتبط دانست و نشانه هایی از تولید گلوکز از ویژگی های جیره ارائه داد.

در نتیجه، تولید گلوکز در کبد نشخوارکنندگان دقیقاً تنظیم می شود. تولید گلوکز به طور دقیق به در دسترس بودن پیش ماده پاسخ نمی دهد. پیش سازها به نسبت در دسترس بودن توسط کبد جذب می شوند اما جذب آنها با در دسترس بودن سایر پیش سازها متفاوت است. همچنین میزان تبدیل پیش سازها به گلوکز ثابت نیست. انتشار خالص گلوکز با تأمین و جذب مواد پیش ساز توسط کبد به صورت درجه دوم متفاوت است، که پیشنهاد می کند زمانی که در دسترس بودن پیش ساز بیش از حد نیاز به گلوکز باشد، قانون کاهش بازده وجود دارد. بخش خطی پاسخ جذب خالص گلوکز و تراز منفی انرژی بر خالص انتشار گلوکز کبدی را فراهم می کند. این روابط می تواند با پیش بینی جذب پورتال مواد مغذی از مصرف و ویژگی های جیره مرتبط باشد، و بدین ترتیب نشانه هایی از تولید گلوکز از ویژگی های غذایی و دامی فراهم می کند.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 61

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود