محصولات تخمیری ساکارومایسس سرویزیه غلظت اندوتوکسین باکتریایی و التهاب را در اسیدوز تحت حاد شکمبه ای مبتنی بر غلات در گاوهای شیرده کاهش می دهد.

اسیدوز تحت حاد شکمبه ای (SARA) یک اختلال متابولیک در گاوهای شیری است که با دیس بیوز میکروبیوم های شکمبه و ...

اسیدوز تحت حاد شکمبه ای (SARA) یک اختلال متابولیک در گاوهای شیری است که با دیس بیوز میکروبیوم های شکمبه و روده عقبی، انتقال ترکیبات ایمنی از مجرای روده به گردش خون و پاسخ التهابی سیستماتیک همراه است. در این مطالعه ما فرض کردیم که محصولات تخمیری ساکارومایسس سرویزیه (SCFP) افزایش غلظت اندوتوکسین باکتریایی شکمبه و محیطی و التهاب ناشی از القای مکرر SARA را کاهش می‌دهند. گاوهاي هلشتاين شيرده (شکم 2 و 3+، n = 32) با يا بدون SCFP تغذيه شدند و در معرض 2 قسمت چالش SARA قرار گرفتند. گاوها يک جيره مخلوط (TMR) حاوي 34% فيبر شوينده خنثي و 18.6% نشاسته دريافت کردند. تيمارها به طور تصادفي به گروه شاهد (TMR پايه و 140 گرم در روز ذرت آسياب شده بدون SCFP) يا یکی از 3 تيمار  SCFP:TMR  پايه و 14 گرم در روز XPC (SCFPa)، 19 گرم در روز(SCFPb-1)NutriTek ، يا 38 گرم در روزNutriTek  ((SCFPb-2 به ترتيب با 126، 121 يا 102 گرم در روز ذرت آسياب مخلوط شد. تیمارها از 4 هفته قبل تا 12 هفته بعد از زايمان تغذیه شد. در طول هفته 5 (SARA1) و هفته 8 شيردهي (SARA2)، چالش هاي SARA مبتني بر غلات با جايگزيني تدريجي 20% از ماده خشک TMR پايه در طي 3 روز با پلت هاي حاوي 50% گندم و 50% جو انجام شد. نمونه هاي مايع شکمبه، مدفوع و خون به صورت هفتگي در مراحل قبل از SARA1 (هفته 4، به عنوان پايه)، پس از SARA1 (هفته هفتم)، و پس از SARA2 (هفته 10 براي خون و هفته 12 براي پارامترهاي شکمبه و مدفوع) جمع آوري شد، و دو بار در هفته در طول چالش هاي SARA1 و SARA2 نمونه‌هاي پاپيلاي شکمبه فقط در دوره Pre-SARA1 و Post-SARA2 برداشته شد. غلظت ليپوپلي ساکاريدهاي آزاد (LPS) را در مايع شکمبه و مدفوع، LPS آزاد و اندوتوکسين ليپوتيکوئيک اسيد (LTA) را در پلاسماي محيطي، IL-1 و IL-6 در سرم محيطي، پروتئين هاي فاز حاد، SAA و پروتئين متصل شونده به LPS در پلاسماي محيطي، هاپتوگلوبين (Hp) در سرم محيطي؛ و ميلوپراکسيداز (MPO) در پاپيلاي شکمبه اندازه گيري کرديم. القاي SARA غلظت LPS آزاد را در مايع شکمبه افزايش داد و تمايل به افزايش LTA در پلاسماي محيطي داشت. قسمت‌هاي SARA غلظت SAA در گردش را افزايش داد و تمايل به افزايش IL-1 در مقايسه با Pre-SARA1 داشت. القاي SARA بر غلظت IL-6، Hp و MPO در گردش تأثيري نداشت. مکمل SCFP غلظت پلاسمايي LTA و SAA و غلظت سرمي IL-1 را در مقايسه با شاهد کاهش داد. علاوه بر اين، SCFPb-2 تمايل به کاهش LPS شکمبه در گاوهاي شکم دوم در مقايسه با شاهد داشت. به طور کلي، به نظر مي‌رسد که مکمل SCFP محيط شکمبه را تثبيت مي‌کند و وضعيت پيش التهابي را کاهش مي‌دهد، از اين رو پاسخ‌هاي گوارشي و التهابي نامطلوب مرتبط با SARA را کاهش مي‌دهد.

القاي 2 قسمت چالش SARA مبتني بر غلات در اوايل شيردهي باعث افزايش غلظت LPS آزاد در مايع شکمبه و مدفوع شد و تمايل به افزايش غلظت LTA پلاسما داشت. القاي SARA غلظت SAA در گردش را افزايش داد و تمايل به افزايش IL-1 در مقايسه با Pre-SARA1 داشت، اما بر غلظت IL-6 و Hp در گردش تأثيري نداشت. اين داده‌ها همراه با LPS پلاسمايي غيرقابل تشخيص و عدم تغييرات MPO پاپيلاي شکمبه در تمام مراحل Pre-SARA، Post-SARA و SARA، نشان مي‌دهد که کاهش متوسط pH شکمبه که اندکي از آستانه SARA فراتر مي‌رود، باعث ايجاد پاسخ التهابي مي‌شود، اما منجر به آسيب بافت اپيتليال نمي‌شود. مکمل SCFPb در هر دو دوز 1 × و 2 × غلظت LTA پلاسما را کاهش داد. در همين حال، مکمل SCFPb در دوز 2× (38 گرم در گاو در روز) غلظت LPS آزاد مايع شکمبه را در مقايسه با شاهد در گاوهاي شکم 2 و همچنين غلظت SAA پلاسما و غلظت سرمي IL-1 را در مقايسه با گاوهاي تغذيه شده با کنترل کاهش داد. اين ممکن است نشان دهنده انتقال کمتر اندوتوکسين هاي LTA و LPS از مجراي روده و در نتيجه بهبود يکپارچگي اپيتليال روده مرتبط با تغذيه SCFPb باشد، يا یکنواختی بيشتر سلول هاي ايمني براي پاکسازي موثرتر LTA و LPS از گردش خون سيستميک. .

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 188

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود