متاآنالیز اثرات یونوفورها بر عملکرد گاوهای شیری و تخمیر شکمبه ای

یک متاآنالیز از 52 مقاله برای بررسی اثرات یونوفرها (IOP) بر عملکرد و تخمیر شکمبه ای گاوهای شیرده انجام شد.

یک متاآنالیز از 52 مقاله برای بررسی اثرات یونوفرها (IOP) بر عملکرد و تخمیر شکمبه ای گاوهای شیرده انجام شد. ما از مدل‌های اثرات تصادفی برای بررسی تفاوت میانگین خام (RMD) بین گروه IOP (جیره با یونوفر) و گروه کنترل (جیره بدون یونوفر) استفاده کردیم. ما همچنین اثرات متغیرهای گروه‌های دوز سطح یونوفر (< 15؛ 15-20؛ 21-25؛ و > 25 میلی‌گرم بر کیلوگرم ماده خشک جیره)، نوع یونوفر (موننسین یا لاسالوسید)، سیستم تغذیه (جیره مخلوط یا مرتع) و روزهای شیردهی (DIM) با متارگرسیون و انالیز زیر گروه را ارزیابی کردیم. به طور کلي، مکمل یونوفر (21.3 ميلي گرم بر کيلوگرم ماده خشک) مصرف ماده خشک را کاهش داد (RMD = 0.39- کيلوگرم در روز؛ n = 82)، اما باعث افزايش توليد شير (RMD = 0.43 کيلوگرم در روز؛ N = 87) و در نتيجه افزايش راندمان خوراک شد. با اين حال، مکمل یونوفر باعث کاهش میزان پروتئين شير (RMD = 0.03- گرم در 100 گرم؛ n = 79) و چربي شير (RMD = -0.08 گرم در 100 گرم؛ n = 70) شد. به طور کلي، مکمل یونوفر هيچ تاثيري بر pH، NH3 و غلظت استات شکمبه بود. با اين حال غلظت پروپيونات شکمبه را افزايش داد و غلظت بوتيرات شکمبه را کاهش داد. اکثر متغيرهاي پاسخ تحليل شده در اينجا ناهمگني کم و/يا متوسط داشتند (به ترتيب I2 <25 و 26-50%). دوز یونوفر متغير اصلي تاثيرگذار بر پاسخ مکمل یونوفر (RMD) بر عملکرد حيوانات بود. مکمل یونوفر در دوزهاي کمتر از 15 میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک تأثيري بر توليد شير نداشت. با اين حال، توليد شير زماني افزايش يافت که گاوها دوزهاي 15 تا 20 ميلي‌گرم بر کيلوگرم ماده خشک (RMD = 0.64 کيلوگرم در روز) و از 21 تا 25 ميلي‌گرم بر کيلوگرم ماده خشک (RMD = 0.80 کيلوگرم در روز) را دريافت کردند. در مقابل، مکمل یونوفر در دوزهاي بيشتر از 25 ميلي‌گرم بر کيلوگرم ماده خشک توليد شير را کاهش داد (RMD = -0.93 کيلوگرم در روز). اثر مثبت بر عملکرد تنها با مکمل موننسين و با گاوهاي کمتر از 150 روز شیردهی مشاهده شد، اما یونوفر بدون توجه به سيستم تغذيه عملکرد را افزايش داد. مطالعه ما نشان داد که اثرات یونوفر بر عملکرد گاوهاي شيري شيرده و تخمير شکمبه عمدتاً وابسته به دوز است. ما يونوفور را براي گاوهاي شيرده در دوزهاي بين 15 تا 20 ميلي گرم بر کيلوگرم ماده خشک جیره توصيه مي کنيم.

متاآنالیز نشان داد که یونوفر عملکرد و تخمیر شکمبه ای گاوهای شیری را بدون توجه به سیستم تغذیه (TMR یا مرتع) افزایش می دهد. با این حال، اثرات یونوفر وابسته به دوز است. دوزهای یونوفر بین 15-20 و 21-25 ميلي‌گرم بر کيلوگرم ماده خشک باعث افزایش تولید شیر و کارایی خوراک می شود، اما دوزهای بیشتر از 25 ميلي‌گرم بر کيلوگرم ماده خشک باعث کاهش عملکرد می شود. اثر مثبت بر عملکرد تنها با مکمل موننسین و با گاوهای کمتر از 150 روز شیردهی مشاهده شد. ما مکمل یونوفررا در دوزهای 15 تا 20 میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک جیره برای گاوهای شیرده توصیه می کنیم.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 260

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود