تأثیر تفاله خشک چغندرقند بر تولید شیر، ویژگی های هضم و ترکیبات خونی گاوهای هلشتاین شیری

در این مطالعه از 30 راس گاو هلشتاین شیرده چند شکم با میانگین وزن بدن زنده 642 کیلوگرم و متوسط تولید شیر روزانه ...

در این مطالعه از 30 راس گاو هلشتاین شیرده چند شکم با میانگین وزن بدن زنده 642 کیلوگرم و متوسط تولید شیر روزانه 30.46 کیلوگرم استفاده شد. گاوهایی با شکم زایش 2 و 4 پس از دوره اوج خود مورد استفاده قرار گرفتند و به سه گروه با ده گاو در هر گروه تقسیم شدند. گروه کنترل با جیره های حاوی ذرت (YCG) تغذیه شد، در حالی که برای گروه های 2 و 3، 25 و 50 درصد از ذرت با تفاله خشک چغندرقند (DSBP) جایگزین شد که به ترتیب با DSBP25 و DSBP50 نشان داده می شوند. میزان ماده خشک، ماده آلی، عصاره اتری، عصاره بدون نیتروژن و کربوهیدرات فیبری در جیره های آزمایشی تمایل به کاهش داشت. با این حال، پروتئین خام، فیبر خام، خاکستر، و بخش فیبر تمایل به افزایش در گروه DSBP25 و DSBP50 داشت. قابليت هضم فيبر خام در جيره هاي DSBP افزايش يافت. مقدار pH شکمبه و غلظت نيتروژن آمونياکي (NH3-N) کاهش يافت، در حالي که غلظت کل اسيدهاي چرب فرار (TVFAs) در گروه‌هاي DSBP25 و DSBP50 افزايش يافت. غلظت پروتئين تام و گلوبولين پلاسماي خون در DSBP25 و DSBP50 بيشتر از ذرت بود. با اين حال، غلظت آلبومين پلاسما، و فعاليت آسپارتات آمينوترانسفراز (AST)، و آلانين آمينوترانسفراز (ALT) در DSBP50 کمتر از ذرت بود. توليد شير خام و شیر 4 درصد تصحیح شده با چربي (4 درصد FCM) در DSBP25 و DSBP50 بيشتر از ذرت بود. چربي، پروتئين، مواد جامد بدون چربي (SNF)، و کل مواد جامد (TS) در شير براي جيره هاي حاوي DSBP به طور قابل توجهي افزايش يافت. هزينه خوراک کاهش يافت، اما توليد شير با DSBP افزايش يافت. در نتيجه، مصرف DSBP در جيره گاوهاي شيري هلشتاين منجر به بهبود قابل توجهي در عملکرد توليدي آنها شد.

بر اساس این نتایج، DSBP می تواند به عنوان جایگزینی جزئی برای ذرت در جیره گاوهای شیری هلشتاین استفاده شود. گنجاندن DSBP منجر به بهبود قابل توجهی در مصرف خوراک، هضم مواد مغذی، تخمیر شکمبه، پارامترهای بیوشیمیایی پلاسما، تولید و ترکیب شیر، ضریب تبدیل خوراک، و بازده اقتصادی شد و با افزایش تفاله خشک چغندرقند در جیره افزایش یافت.

  

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 53

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود