مدیریت جیره ای برای هیپوکلسیمی تحت بالینی با زئولیت A

محققان در کرنل یکی دیگر از ابزارهای غذایی را شناسایی کرده اند که متخصصان تغذیه و تولیدکنندگان شیر می توانند از ...

محققان در کرنل یکی دیگر از ابزارهای غذایی را شناسایی کرده اند که متخصصان تغذیه و تولیدکنندگان شیر می توانند از آن برای جلوگیری از افت کلسیم خون استفاده کنند. تغذیه با زئولیت A وضعیت کلسیم در زمان زایش را بهبود می بخشد و ممکن است عملکرد تولیدمثلی را بهبود بخشد، اگرچه برای ارزیابی اثرات بیشتر بر تولیدمثل و سلامتی، مطالعه بیشتر با تعداد بیشتری گاو لازم است.

نیاز کلسیم در اطراف زایش، حداقل به دلیل تولید آغوز، دو برابر افزایش می یابد. برای پاسخگویی به این خواسته ها، گاو شیری می تواند کلسیم را از استخوان ازاد کند، جذب کلسیم را از روده افزایش داده و دفع کلسیم را از طریق ادرار کاهش دهد. فعال سازی این فرآیند می تواند روزها طول بکشد و در پاسخ به مجموعه ای از مسیرهای هورمونی است که با کاهش غلظت کلسیم خون ایجاد می شود. اگر یک گاو نتواند با نیاز کلسیم سازگار شود، پس از زایش در معرض خطر هیپوکلسیمی است، که پس از آن با افزایش خطر سلامتی، کاهش تولید شیر و کاهش عملکرد باروری همراه است. گاوهایی که از زمان زایش به مدت سه روز شیردهی به طور مداوم دچار هیپوکلسیمی تحت بالینی هستند، می توانند به عنوان بیماری کمبود کلسیم تحت حاد طبقه بندی شوند که باعث افزایش تعداد بیماری و فاصله تا ابستنی می شود. اگرچه هیپوکلسیمی بالینی کمتر از پنج درصد گاوها را تحت تأثیر قرار می دهد، مطالعات اخیر نشان می دهد که تقریبا نیمی از گاوها به دنبال زایش از هیپوکلسیمی تحت بالینی رنج می برند.

پیشگیری از هیپوکلسیمی به مدیریت تغذیه ای قبل از زایش بستگی دارد. کاهش اختلاف کاتیون-آنیون جیره (DCAD)  از طریق استفاده از علوفه کم پتاسیم و افزودن منابع آنیون (کلرید و گوگرد) یک روش آزمایش شده است که توسط تحقیقات و تجربه میدانی پشتیبانی می شود. بهترین نتایج با مکمل آنیون همراه با نظارت معمول بر pH  ادرار و استفاده از مکمل های آنیونی تجاری طراحی شده برای بهبود خوش خوراکی است. روش دیگر تغذیه با جیره کم کلسیم قبل از زایش است. با این حال، تغذیه یک جیره غذایی با کلسیم کافی با استفاده از خوراک های معمولی برای تحریک سیستم تنظیم کلسیم دشوار است. به عنوان یک گزینه جایگزین، تحقیقات انجام شده در اروپا، از حدود 20 سال پیش، نشان می دهد که یک روش جیره کم کلسیم را می توان با مکمل جیره قبل از زایش با یک زئولیت مصنوعی A ، که کلسیم جیره را متصل می کند و جذب آن را کاهش می دهد، عملی کرد.

پیشگیری از هیپوکلسیمی به تغذیه قبل از زایش بستگی دارد

در یک مطالعه اخیر در دانشگاه کرنل، یک زئولیت مصنوعیA ، به مدت سه هفته قبل از زایش برای گاوهای چند شکم (26 عدد) در برابر یک گروه کنترل (29 عدد) تغذیه شد. هر دو تیمار با یک جیره غذایی قبل از زایش (40 درصد علوفه ذرت، 33 درصد کاه گندم و 27 درصد کنسانتره) تغذیه شدند و تقریباً 500 گرم در روز زئولیت A به جیره افزودند. پس از زایش، تمام گاوها تا چهار هفته شیردهی با یک جیره تغذیه شدند.

گاوهایی که از زئولیت تغذیه می کردند به طور قابل توجهی غلظت کلسیم سرم در هفته قبل از زایش تا روز سوم شیردهی را بهبود بخشیدند، غلظت فسفر سرم به طور قابل توجهی در هفته قبل از زایش تا روز 2 شیردهی پایین تر بود و غلظت منیزیم سرم در هفته قبل از زایش تا روز اول شیردهی کمتر بود (جدول 1). کاهش غلظت فسفر و منیزیم سرم احتمالاً به دلیل اثر اتصال زئولیت است، و باعث می شود این مواد معدنی کمتر جذب شوند. داشتن غلظت فسفر خون بالا می تواند از اثر جذب کلسیم در روده جلوگیری کند و بنابراین قابل قبول است که کاهش فسفر سرمی قبل از زایش، همانطور که در گاوهای تغذیه شده با زئولیت دیده می شود، مکانیزمی برای بهبود وضعیت کلسیم است. اگرچه غلظت منیزیم در گاوهای تغذیه شده با زئولیت کاهش یافت، اما باز هم در محدوده طبیعی 0.75 تا 1.0 میلی مول در لیتر بود.

شیوع تب شیر تحت حاد بین دو تیمار در شکل 1 نشان داده شده است. در گاوهای تغذیه شده با جیره شاهد از سه روز قبل از زایش تا روز 3 شیردهی شیوع تب شیر تحت حاد بالاتر بودند، در حالی که تقریبا 90 درصد گاوها دارای تب شیر تحت حاد در اولین روز شیردهی بودند، در مقایسه با تقریباً 35 درصد گاوهای تغذیه شده با زئولیت. فقط یکی از 29 گاو شاهد از زایش تا روز 3 شیردهی با تب شیر تحت حاد (Ca <8.5 میلی گرم در دسی لیتر) تشخیص داده نشد، در حالی که 50 درصد گاوهای تغذیه شده با زئولیت دچار تب شیر تحت حاد نشدند. گاوهایی که غلظت کلسیم سرمی آنها کمتر از 8.5 میلی گرم در دسی لیتر از زایش تا روز 3 شیردهی بود، دارای تب شیر تحت حاد مزمن هستند. تغذیه زئولیت به گاوها تب شیر تحت حاد مزمن را از بین برد در حالی که 34 درصد از گاوهای شاهد مزمن در نظر گرفته شدند.

گاوهای تغذیه شده با زئولیت تمایل داشتند که زودتر از گاوهای شاهد ابستن شوند. زمان متوسط ابستنی برای گاوهای تغذیه شده با زئولیت 70 روز در مقابل 89 روز برای گاوهای شاهد بود. ما هیچ اثر تیمار دیگری در رابطه با تولید شیر یا مصرف ماده خشک پس از زایش مشاهده نکردیم، با این حال، گاوهایی که از زئولیت تغذیه می کردند با نزدیک شدن به زایش تمایل به کاهش ماده خشک مصرفی داشتند (جدول 1).

جدول 1: غلظت مواد معدنی سرم، مصرف ماده خشک و تولید شیر برای گاوها با جیره کنترل یا همان جیره با زئولیت

 

شکل 1: شیوع هیپوکلسمی تحت بالینی برای گاوهای شاهد و تغذیه شده با زئولیت در مقاطع زمانی مختلف

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 326

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود