واکنش تولید شیر به تغییر نسبت جیره ای اسیدهای پالمیتیک و اولئیک با سطح تولید شیر در گاوهای شیری تفاوت می کند

ما اثر تغییر نسبت جیره ای اسید پالمیتیک و اولئیک بر واکنش های تولیدی گاوها با دامنه گسترده تولید شیر ...

ما اثر تغییر نسبت جیره ای اسید پالمیتیک و اولئیک بر واکنش های تولیدی گاوها با دامنه گسترده تولید شیر (32 تا 65 کیلوگرم در روز) را بررسی کردیم. 32 گاو هلشتاین چند شکم (144 روز شیردهی) به طور تصادفی به تیمارها اختصاص داده شدند. تیمارها عبارتند بودند از جیره هایی با ترکیب اسیدهای چرب (5/1 درصد ماده خشک) که تامین می کرد 80% C16:0 + 10% cis-9 C18:1 (PA)  و 60%C16:0 + 30% cis-9 C18:1 (PA+OA). سیلوی ذرت و یونجه در جیره استفاده شدند بطوریکه جیره حاوی 20 درصد NDF علوفه ای، 5/28 درصد نشاسته، و 1/17 درصد پروتئین خام بود. دوره های ازمایشی 21 روزه بود که 5 روز اخر برای داده برداری و نمونه گیری اختصاص یافت. تیمارها تاثیری بر ماده خشک مصرفی، تولید شیر، شیر تصحیح شده، وزن بدن، یا تغییر وزن بدن نداشت. جیره PA+OA  قابلیت هضم اسیدهای چرب کل، 16 کربنه، و 18 کربنه را در مقایسه با جیره PA افزایش داد. در مقایسه با جیره PA+OA، PA تولید چربی (97/1 در مقابل 91/1 کیلوگرم در روز) و پروتئین (61/1 در مقابل 55/1 کیلوگرم در روز) را افزایش داد. جیرهPA  همچنین تولید اسیدهای چربde novo (448 vs. 428 g/d)  و مخلوط(749 vs. 669 g/d)  شیر را افزایش داد و اسیدهای چرب preformed (605 vs. 627 g/d)  را در مقایسه با PA+OA کاهش داد. اثر متقابل بین تیمار و تولید شیر اولیه برای ماده خشک مصرفی، کل اسید چرب مصرفی، مصرف اسیدهای 16 کربنه، تولید شیر تصحیح شده بر اساس چربی و انرژی وجود داشت و تمایل به اثر متقابل برای تولید شیر وجود داشت، بطوریکه گاوهای کم تولید (کمتر از 45 کیلوگرم) افزایش ماده خشک مصرفی و تولید شیر در جیرهPA  داشتند، در حالیکه گاوهای پرتولید (بالاتر از 55 کیلوگرم) افزایش ماده خشک و شیر تصحیح شده در جیرهPA+OA  داشتند. یک اثر متقابل خطی بین تیمار و تولید شیر اولیه برای تولید اسیدهای چرب شیر مخلوط یافت شد و یک گرایش برای تولید اسیدهای چربde novo  یافت شد. نتایج ما نشان داد که تغذیه چربی حاوی میزان بالاتر cis-9 C18:1 جایگزین C16:0  واکنش های تولیدی را (مصرف ماده خشک، تولید شیر و شیر تصحیح شده) را در گاوهای پرتولید افزایش می دهد، اما واکنش های تولیدی را در گاوهای کم تولیدتر کاهش می دهد.

تغذیه مکمل چربی با سطح بالاترcis-9 C18:1  مصرف ماده خشک و شیر تصحیح شده را افزایش می دهد و برای تولید شیر با افزایش سطح تولید شیر گاوها تمایل به افزایش دارد، در حالیکه چربی باC16:0  بالاتر این فاکتورها را در گاوهای کم تولیدتر افزایش می دهد. بطور کلی،cis-9 C18:1  قابلیت هضم اسیدهای چرب 16، 18 کربنه و کل را در مقایسه باC16:0  افزایش می دهد، اما تفاوتی در وزن بدن یا نمره بدنی مشاهده نشد. تفاوت ها در فاکتورهای تولیدی مشاهده شده در یک دامنه گسترده ای از تولید پیشنهاد می کند که افزودن نسبت های خاصی از C16:0 وcis-9 C18:1  در مکمل چربی برای افزایش تولید در گاوهای شیری باید با توجه به سطح تولید گاوها مورد توجه قرار بگیرد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 106

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود