اثرات دفعات تغذیه و مکمل روغن بر رفتار تغذیه، تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم، متابولیت های خون و تولید شیر در گاوهای اواخر شیردهی که از جیره با علوفه بالا استفاده می کنند

بسیاری از تولیدکنندگان شیر مشتاق هستند برای کاهش هزینه های تولید، فقط یک بار در روز گاوهای کم تولید اواخر شیردهی را ...

بسیاری از تولیدکنندگان شیر مشتاق هستند برای کاهش هزینه های تولید، فقط یک بار در روز گاوهای کم تولید اواخر شیردهی را تغذیه کنند. این مطالعه اثرات دفعات تغذیه (FF: سه در برابر یک بار در روز) بر الگوهای رفتاری، تخمیر شکمبه ای و تولید شیر گاوها و مکمل روغن چربی زرد (YO) غنی از18:2n-6  را به عنوان یک استراتژی بالقوه برای کاهش اثرات منفی احتمالی یک بار تغذیه روزانه بررسی کرد. بیست و چهار راس گاو هلشتاین در اواخر شیردهی (215 روز شیردهی) که در تای استال نگهداری می شدند به 4 تیمار در طرح فاکتوریل2 × 2  با تعداد دفعات متفاوت تغذیه (سه بار در روز در ساعت های 0800، 1400 و 2000 در مقابل یک بار در روز در ساعت 8000) و 2 جیره با علوفه بالا، بدون (CON) یا با 25 گرم روغن زرد در کیلوگرم ماده خشک (YGO) اختصاص داده شدند. تیمارها برای 21 روز انجام شد. رفتار تغذیه ای هر 5 دقیقه در یک دوره 24 ساعته در روز 19 اندازه گیری شد. خوراک تازه و پس اخور در روزهای 15 تا 21 نمونه گیری شد و با استفاده از الک پنسیلوانیا برای جداسازی انالیز شد. نمونه مایع شکمبه با استفاده از لوله مری در روز 21 گرفته شد. گاوهای مصرف کننده جیره بدون روغن یک بار تغذیه زمان بیشتری را صرف خوردن کردند در 6 ساعت اول بعد از تغذیه در ساعت 8 صبح نسبت به انهایی که جیره بدون روغن را خوردند و سه بار تغذیه شدند یا جیره با روغن را خوردند و یک بار تغذیه شدند. کاهش دفعات تغذیه طول وعده خوراک را افزایش داد و تمایل به افزایش اندازه وعده خوراک داشت در جیره های بدون روغن، اما افزودن چربی تعداد وعده ها را افزایش داد و طول و اندازه وعده ها را برای گاوهایی با یک دفعه تغذیه کاهش داد. گاوهای مصرف کننده جیره بدون روغن و یک بار تغذیه در روز در مقایسه با سایر تیمارها بیشترین زمان نشخوار را بین ساعت های 8 شب تا 8 صبح داشتند. توزیع کل و روزانه زمان خوابیدن تفاوتی بین تیمارها نداشت. فعالیت جداسازی بیشتر بود برای گاوهایی که تعداد دفعات تغذیه انها بالاتر بود، و میزان جداسازی با افزودن روغن افزایش یافت. در نمونه مایع شکمبه صبحpH  شکمبه تفاوتی نداشت، اما در نمونه عصر تیمارهایی که یک بار در مقایسه با 3 دفعه تغذیه شدند کاهشpH  شکمبه داشتند. در نمونه های صبح و عصر، نسبت استات به پروپیونات برای گاوهای بدون روغن با یک بار تغذیه نسبت به سایر تیمارها در کمترین میزان بود. مصرف خوراک و تولید شیر بین تیمارها یکسان بود. میزان و تولید چربی شیر در تیمار یک بار تغذیه بدون روغن کاهش یافت، اما افزودن روغن به صورت عددی چربی شیر را در گاوهایی با یک بار تغذیه افزایش داد. این نتایج نشان داد که کاهش تعداد دفعات تغذیه از 3 به یک طول وعده های خوراک را افزایش می دهد، بخصوص بعد از توزیع خوراک، در گاوهایی با سطح بالای علوفه، اما افزودن روغن های گیاهی الگوی خوردن را تغییر می دهد و می تواند pH  شکمبه و چربی شیر را در گاوهایی با یک بار تغذیه بهبود ببخشد.

در این مطالعه، گاوهای تغذیه کننده جیره بدون روغن با یک بار تغذیه در روز زمان بیشتری را صرف خوردن کردند در 6 ساعت اول بعد از تغذیه در مقایسه با گاوهایی که سه بار تغذیه شدند، افزودن روغن زرد به جیره ها در این فاصله زمانی در گاوهایی با یک بار تغذیه زمان خوردن را کاهش داد. گاوهای تغذیه کننده جیره بدون روغن با یک بار تغذیه در روز وعده های بزرگتری را در کل روز مصرف کردند در مقایسه با گاوهایی که جیره با روغن با یک بار تغذیه در روز یا جیره بدون روغن با سه بار تغذیه در روز داشتند. کاهش تعداد دفعات تغذیه بدون توجه به افزودن روغن pH شکمبه را در عصر کاهش داد. ماده خشک مصرفی و تولید شیر بین تیمارها مشابه بود. کاهش تعداد دفعات تغذیه تولید و میزان چربی شیر را در گاوهایی با یک بار تغذیه کاهش داد. این مطالعه پیشنهاد می کند که تغذیه مکرر جیره حاوی روغن گیاهی می تواند برای بهبودpH  شکمبه و چربی شیر در گاوهای اواخر شیردهی که علوفه بالا مصرف می کنند احتمالا با تغییر در رفتار خوراک خوردن مفید باشد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 191

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود