اثرات ضد تولید متان مکمل نیترات در گاو- فراتحلیل

افزودن نیترات به جیره با رقابت با متانوژن ها برای هیدروژن موجود از طریق کاهش آمونیاک شکمبه، یک استراتژی ...

افزودن نیترات به جیره با رقابت با متانوژن ها برای هیدروژن موجود از طریق کاهش آمونیاک شکمبه، یک استراتژی کاهش موثر (امیدوار کننده) متان (CH4) تلقی می شود. مطالعات نشان داده است که کاهش عمده ای در انتشار CH4 با مکمل نیترات ایجاد می شود، اما تغییرات زیادی در پاسخ وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی کمی تأثیر نیترات جیره بر تولید و عملکرد CH4 و ارزیابی متغیرهای با پتانسیل بالا برای توضیح ناهمگنی تنوع بین مطالعات با استفاده از مدل های فرا تحلیلی بود. یک بانک اطلاعاتی شامل 56 تیمار از 24 مطالعه برای انجام متاانالیز گسترش یافت. ماده خشک مصرفی، دوز مصرفی نیترات (گرم در کیلوگرم ماده خشک)، وزن بدن، سطح علوفه، میزان پروتئین و NDF جیره، روش اندازه گیری متان، و نوع دام (گوشتی یا شیری) به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شدند. ماده خشک مصرفی و تولید متان برای گاوهای شیری (2/16 کیلوگرم و 311 گرم) خیلی بیشتر از گاوهای گوشتی بود (1/8 کیلوگرم و 146 گرم). بنابراین، یک متوسط تفاوت نسبی محاسبه شد و برای ایجاد یک مدل تصادفی و ترکیبی برای حذف تنوع زیاد بین نوع دام و مصرف استفاده شد. مدل مخلوط نهایی برای تولید متان سه متغیر توضیحی شامل دوز نیترات، نوع دام، و ماده خشک مصرفی داشت. مدل ترکیبی نهایی برای تولید متان (گرم متان در هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی) دارای دو متغیر توضیحی بود و شامل دوز نیترات و نوع دام بود. اندازه اثر نیترات بر تولید متان (گاو شیری = 4/20-% و گاو گوشتی = 1/10- %) به شدت بین دو گونه دام متفاوت بود. زمانیکه اطلاعات منابع نیترات اهسته رهش از انالیز حذف شدند، تفاوت معنی داری بین گونه دام ها برای تولید متان مشاهده نشد. دوز نیترات افزایش داد اثر کاهنده نتیرات بر تولید متان را به میزان 911/0 % به ازا هر گرم در کیلوگرم ماده خشک افزایش از متوسط میزان استفاده (7/16 گرم در هر کیلوگرم ماده خشک). افزایش یک کیلویی ماده خشک مصرفی در روز از متوسط مصرف (1/11 کیلوگرم ماده خشک مصرفی) اثر نیترات بر تولید متان را به میزان 691/0کاهش می دهد. در کل، این متاانالیز تایید کرد که افزودن نیترات تولید متان را کاهش می دهد با توجه به میزان نیترات مصرف شد، و افزایش مصرف ماده خشک تاثیر افزودن نیترات بر تولید متان را کاهش می دهد. علاوه بر این، تاثیر بیشتر و قویتر بر کاهش تولید متان در گاوهای شیری نسبت به گاوهای گوشتی می تواند به استفاده از نیترات اهسته رهش در گاوهای گوشتی مربوط باشد.   

نتایج این متاانالیز نشان داد که افزودن نیترات تولید متان را در گاوهای گوشتی و شیری به صورت وابسته به دوز مصرفی کاهش می دهد. کاهش تولید متان در اثر استفاده از نیترات در گاوهای شیری بیشتر از گاوهای گوشتی بود. ولیکن، تاثیر نوع دام مرتبط با نیترات اهسته رهش بود که در گاوهای گوشتی استفاده می شود. دوز بالاتر نیترات تاثیر کاهنده نیترات بر تولید متان را افزایش داد در حالیکه افزایش ماده خشک مصرفی اثر کاهنده نیترات بر تولید متان را کاهش داد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 264

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود