انتشار متان، تولید شیر و ترکیب شیر گاوهای شیری مصرف کننده 3 نیترواکسی پروپانول

این مطالعه تاثیر 3 نیترواکسی پروپانول (3-NOP) بر تولید متان، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین را بررسی می کند.

این مطالعه تاثیر 3 نیترواکسی پروپانول (3-NOP) بر تولید متان، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین را بررسی می کند. بعد از سه هفته دوره کوواریات، 48 گاو شکم یک و چند شکم با روزهای شیردهی 118، و تولید شیر 4/43 و وزن بدن 594 کیلوگرم بر اساس روزهای شیردهی، تولید شیر، و تولید متان بلوک بندی شدند و بطور تصادفی به یکی از دو تیمار اختصاص داده شدند: 1- گروه کنترل بدون 3-NOP ، 2- گروهی که روزانه 60 میلی گرم در هر کیلوگرم ماده خشک 3-NOP دریافت می کردند. 3-NOP برای 15 هفته تغذیه شد. گاوها در بهاربند با فری استال مجهز به سیستم ارزیابی انفرادی مصرف خوراک بودند که روزی یک بار تغذیه می شد. دفع متان توسط سیستمGreenFeed (C-Lock Inc., Rapid City, SD)  اندازه گیری شد. مصرف خوراک، وزن بدن، و تغییرات وزن بدن تحت تاثیر 3-NOP قرار نگرفت. در مقایسه با گروه شاهد، تغذیه 3-NOP تولید متان را به میزان 26 درصد کاهش داد. افزودن 3-NOP تاثیر بر تولید شیر و شیر تصحیح شده نداشت و کارایی خوراک، چربی شیر و ازت اوره ای شیر را افزایش داد، و تولید چربی شیر را نیز افزایش داد اما تاثیری بر سایر ترکیبات شیر نداشت. غلظتC6:0  وC8:0  و مجموع اسیدهای چرب اشباع در چربی شیر با افزودن 3-NOP افزایش یافت. مجموع اسیدهای چرب ترانس و مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با 3-NOP کاهش یافت. در این ازمایش، 3-NOP تولید روزانه متان را بدون تاثیر بر ماده خشک و تولید شیر کاهش داد، اما چربی شیر را در گاوهای پرتولید افزایش داد.

نتایج این تحقیق طولانی مدت هم نتیجه با ازمایشات قبلی در مورد 3-NOP در گاوهای شیری بود. استفاده از 60 میلی گرم 3-NOP در هر کیلوگرم خوراک تولید متان را به میزان 26 درصد کاهش داد. اثر کاهنده تولید متان 3-NOP در طول 15 هفته وجود داشت. کاهش تولید متان تاثیری بر ماده خشک مصرفی و تولید شیر نداشت، بنابراین تاثیری بر کارایی خوراک نداشت. گاوهای دریافت کننده 3-NOP ولیکن درصد و تولید چربی شیر را افزایش دادند. مشابه با مطالعات قبلی، غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیرde novo  و مجموع اسیدهای چرب اشباع در شیر با 3-NOP افزایش یافت. در مجموع، این مطالعه تاثیر 3-NOP به عنوان یک کاهنده متان را نشان داد. مشابه با ازمایشات قبلی، 3-NOP به نظر نمی رسد که بر مصرف خوراک و تولید شیر در گاوهای شیری تاثیر داشته باشد اما غلظت و تولید چربی شیر را افزایش می دهد، که این اثر می تواند نقش مهمی در اینده در استفاده از این روش کاهنده متان در صنعت گاو شیری داشته باشد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 394

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود