تاثیر کوتاه مدت 3 نیترواکسی پروپانول بر ماده خشک مصرفی گاوهای شیری

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر 3 نیترواکسی پروپانول (3-NOP) به عنوان کاهنده تولید متان بر مصرف کوتاه مدت ماده خشک در ...

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر 3 نیترواکسی پروپانول (3-NOP) به عنوان کاهنده تولید متان بر مصرف کوتاه مدت ماده خشک در گاوهای شیری است. بعد از یک هفته سازگاری، 12 گاو چند شکم هلشتاین یک جیره پایه حاوی سطوح افزایشی 3-NOP در 5 دوره متوالی 6 روزه دریافت کردند. ازمایش در تای استال انجام شد. اخور با یک دیوار به دو قسمت تقسیم شد، و گاوها همزمان جیره پایه را دریافت می کردند که مکمل شده بود با : 1- بدون 3-NOP یا 2- افزودن 3-NOP در جیره به میزان 30، 60، 90 یا 120 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک مصرفی. یک پرمیکس حاوی دانه ذرت اسیاب شده، روغن سویا، و ملاس خشک همراه با 3-NOP در جیره استفاده شد. گاوها دو بار در روز به صورت زیر تغذیه شدند: 60 درصد خوراک در 8 صبح و 40 درصد در 6 عصر. خوراک ارائه شده و پس مانده هر روز اندازه گیری شد. در وعده خوراک صبح، به هر گاو جیره کنترل یا 3-NOP در 150 درصد میزان متوسط مصرف در سه روز گذشته ارائه شد. بعد از جمع اوری پسمانده های خوراک در عصر، گاوها فقط جیره پایه بدون پرمیکس را تا وعده خوراک صبح روز بعد دریافت می کردند. دوره ازمایش برای جمع اوری اطلاعات در مورد ماده خشک مصرفی از تغذیه صبح تا جمع اوری پسمانده عصر در هر روز در نظر گرفته شد. جایگاه (چپ یا راست) در مورد جیره های کنترل یا 3-NOP در هر اخور هر روز در هر دوره برای جلوگیری از تاثیر ان بر مصرف خوراک جابه جا شد. ماده خشک مصرفی در طول دوره ازمایش بطور درجه دوم با 3-NOP در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت. افزودن 3-NOP در نرخ 120 میلی گرم در کیلوگرم خوراک باعث کاهش ماده خشک مصرفی در 10 ساعت در مقایسه با سطوح پایین تر 3-NOP گردید اما با جیره شاهد برابر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که 3-NOP تاثیر منفی بر مصرف خوراک گاوهای شیری ندارد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 351

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود