اثرات افزودن اسیدهای چرب با زنجیره متوسط بر عملکرد و تخمیر شکمبه گاوهای شیرده هلشتاین

اسیدهای چرب با زنجیره متوسط (MCFAs) دارای خواص ضد میکروبی هستند و بسته به دوز آن اثرات منفی یا مثبتی بر ...

اسیدهای چرب با زنجیره متوسط (MCFAs) دارای خواص ضد میکروبی هستند و بسته به دوز آن اثرات منفی یا مثبتی بر عملکرد حیوانات دارند. ما فرض کردیم که مکمل MCFA در دوز پایین تر (یعنی 0.05-0.2% ماده خشک جیره) باعث افزایش pH شکمبه و تولید شیر بدون کاهش قابلیت هضم مواد مغذی می شود که معمولا با نرخ های گنجاندن بالاتر مشاهده می شود (یعنی بیش از 1% ماده خشک). هدف از این مطالعه بررسی اثرات مکمل MCFA در دوز پایین تر بر بهره وری، غلظت متابولیت انرژی پلاسما، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، تخمیر شکمبه، و مشخصات میکروبی شکمبه گاوهای شیری بود. سی گاو هلشتاین در اواسط شیردهی (637 کیلوگرم وزن اولیه، 98.5 روز شیردهی) در یک طرح متقاطع با دو دوره 28 روزه استفاده شد. مکمل MCFA، شامل 25% MCFA (حاوی 32% C8:0، 21% C10:0، 47% C12:0) و 75% مواد حامل، در 0.25% ماده خشک جیره جایگزین ذرت در تیمار کنترل (CON) تغذیه شد. میزانMCFA  063/0 درصد بود. هیچ تفاوتی در مصرف ماده خشک، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و تغییر وزن بدن بین MCFA و CON مشاهده نشد. تولید شیر و اجزای شیر بین گروه‌های تیمار تفاوتی نداشت. مکمل MCFA تمایل به داشتن حداقل pH شکمبه بالاتر (5.66 در مقابل 5.54)، و کاهش دامنه نوسان روزانه pH شکمبه (1.17 در مقابل 1.40) در مقایسه با  CONبود. با این حال، طول مدت اسیدوز (pH < 5.8، دقیقه در روز) بین گروه های تیمار و غلظت کل اسیدهای چرب فرار شکمبه و پروفایل آن بین گروه های تیمار تفاوتی نداشت. برای میکروبیوتای شکمبه، شاخص Chao1 جامعه باکتریایی کمتر بود (10.9 در مقابل 11.6) در حالی که شاخص شانون در MCFA در مقایسه با CON تفاوتی نداشت (0.91 در مقابل 0.93)، و هر دو شاخص برای جوامع ارکایی و تک یاخته تفاوتی نداشتند. بین گروه های تیمار فراوانی نسبی Methanobrevibacter gottschalkii هنگامی که با MCFA تغذیه شد (5.14 در مقابل 4.92%) افزایش یافت. این نتایج نشان می دهد که مکمل MCFA در 0.063 % ماده خشک جیره ممکن است بر عملکرد کلی حیوان یا قابلیت هضم کل مواد مغذی دستگاه تأثیر نگذارد، اما دامنه روزانه pH و غنای باکتریایی در شکمبه را کاهش می دهد.

گنجاندن MCFA در جیره گاوهای شیری اواسط شیردهی به میزان 0.063 درصد ماده خشک جیره بر عملکرد حیوان و همچنین تنوع آلفا و بتا باکتری‌ها، ارکایی ها و تک یاخته‌های شکمبه تأثیری نداشت. با این حال، مکمل MCFA دامنه تغییرات pH شکمبه را کاهش داد و تمایل به افزایش حداقل pH شکمبه داشت. این اثرات متوسط اما مثبت بر pH شکمبه نشان می‌دهد که MCFA ممکن است خطر اسیدوز تحت حاد شکمبه را با نرخ ورود بیشتر کاهش دهد. علاوه بر این، فراوانی نسبی M. gottschalkii افزایش یافته و Methanosphaera sp. ISO3-F5 کاهش یافت، که نشان می دهد انتشار متان می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. این نتایج نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد رابطه بین میکروبیوم شکمبه، pH شکمبه، و انتشار متان را زمانی که MCFAs در جیره گاوهای شیری افزوده می‌شود، را نشان می دهد.

 

 

گروه علمی آگرین تک

 
  • تعداد بازدید: 411

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود