تنش گرمایی در دوره انتقال با اختلال در تولید، تولیدمثل و بقا در گاوهای شیری مرتبط است

اهداف این مطالعه، تعیین ارتباط قرار گرفتن در معرض تنش گرمایی (HS) در طول دوره انتقال با تولید، سلامت، تولیدمثل و ...

اهداف این مطالعه، تعیین ارتباط قرار گرفتن در معرض تنش گرمایی (HS) در طول دوره انتقال با تولید، سلامت، تولیدمثل و بقا در طی 90 روز اول پس از زایمان در گاوهای شیری بود. در مجموع 5722 راس گاو هلشتاین (2324 تلیسه و 3397 چند شکم) بر اساس میانگین قرار گرفتن در معرض شاخص دما-رطوبت (THI) به عنوان گروه خنثی (TN) یا تنش گرمایی در طول دوره قبل از زایمان (PRE) و اوایل پس از زایمان (POST) در گروه های شرایط محیطی طبقه بندی شدند به TN-TN  (PRE = 57.9 :THI و POST = 63.7TN-HS  (PRE = 68.2 :THI و POST = 72.0HS-TN  (PRE = 71.4 :THI و POST = 65.6) وHS-HS  (PRE = 72.2 :THI و POST = 72.7). گاوهای شکم اول و چند شکم به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در گاوهای شکم اول، قرار گرفتن در معرض HS در طول دوره PRE، POST، یا هر دو دوره PRE و POST با کاهش 1.7 کیلوگرمی تولید شیر در مقایسه با TN-TN همراه بود. تنش گرمایی پس از زایمان با افزایش 4.4 واحد درصدی در بروز جفت ماندگی، 18.1 درصد در بروز متریت و 2.0 درصد در بروز ورم پستان همراه بود، اما کاهش 5.3 درصدی در آبستنی در اولین تلقیح و افزایش 4.5 درصد در از دست دادن آبستنی در مقایسه با POST TN همراه بود. قرار گرفتن در معرض تنش گرمایی در طول دوره های PRE و POST با افزایش حذف از گله همراه بود. در گاوهای چند شکم، قرار گرفتن در معرض تنش گرمایی در طول PRE، POST، یا هر دو PRE و POST با کاهش 2.4 کیلوگرمی تولید شیر در مقایسه با TN-TN همراه بود. یک تعامل بین قرار گرفتن در معرض تنش گرمایی PRE و POST و بروز جفت ماندگی وجود داشت، زیرا تنش گرمایی POST  با افزایش بروز 5.8 درصد در گاوهای که در مرحلهPRE  تحت تنش گرمایی بودند همراه بود، در حالی که هیچ تفاوتی در گاوهای که در مرحلهPRE  تحت دمای خنثی بودند یافت نشد. تنش گرمایی پس از زایمان با افزایش 6.3 درصدی بروز متریت همراه بود و تمایل به افزایش 1.9 درصدی بروز ورم پستان در مقایسه با دمای خنثی در مرحله POST داشت. یک تعامل بین قرار گرفتن در معرض تنش گرمایی در مراحل PRE و POST و آبستنی به ازای هر تلقیح مصنوعی وجود داشت زیرا تنش گرمایی در مرحله POST با کاهش بروز آبستنی به میزان 10.6 درصد در گاوهایی که در مرحلهPRE  تحت دمای خنثی بودند همراه بود، در حالی که هیچ تفاوتی در گاوهایی که در مرحلهPRE  تحت تنش گرمایی بودند مشاهده نشد. حذف از گله در گاوهای در معرض تنش گرمایی در طول PRE یا POST یا PRE و POST افزایش یافت. این داده‌ها نشان می‌دهد که تنش گرمایی در مرحله POST با کاهش عملکرد به میزان بیشتری نسبت به تنش گرمایی قبل از زایمان همراه است و گاوهای شکم اول و چند شکم در طول دوره انتقال به سرعت در معرض ضررهای مرتبط با قرار گرفتن در معرض تنش گرمایی هستند. نتایج یافته‌های آزمایش‌ها نشان‌دهنده بهبود تولیدمثل و تولید شیر در گاوهای تحت تنش گرمایی با کاهش گرما است، اما بینش‌هایی را به ارتباط بین تنش گرمایی و سلامتی اضافه می‌کند.

قرار گرفتن در معرض تنش گرمایی چه در اواخر آبستنییا در اوایل شیردهی با کاهش تولید شیر در 3 ماه اول شیردهی همراه بود. با این وجود، تنش گرمایی در POST به میزان بیشتری نسبت به تنش گرمایی در PRE با کاهش عملکرد همراه بود، عمدتا به دلیل پاسخ‌های نامطلوب سلامتی و تولید مثل. اگرچه بیشتر منابع در مورد تنش گرمایی بر روی گاوهای چند شکم متمرکز شده است، نتایج حاضر به وضوح نشان داد که اثرات دمای نامطلوب محیط برای گاوهای شکم اول نیز مضر است. قرار گرفتن در معرض تنش گرمایی در POST باعث افزایش عوارض و کاهش P/AI می شود، که هر دو بر بقای گاوها در گله های شیری تأثیر می گذارند. در واقع، گاوهای چند شکم و چند شکم در معرض تنش گرمایی خطر ترک گله را در اوایل شیردهی افزایش داده بودند. در هر دو گله مورد مطالعه، گاوهای PRE و POST مقداری کاهش گرما با سایه بان و پاشش آب ارائه شد. بر اساس یافته‌های کنونی، ممکن است کاهش گرما قبل و بعد از زایمان باعث بهبود عملکرد شود، اما پیشنهاد می‌کند که اولویت باید به گاوها در اوایل شیردهی داده شود، با این وجود، آزمایش‌های کنترل‌شده ارزیابی اثر کاهش گرما قبل و بعد از زایمان بر سلامت و عملکرد تولیدمثلی تحقیقات بیشتر را تضمین می‌کند.

 

 

گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 437

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود