مکمل گلوکز محافظت شده از شکمبه در گاوهای شیری دوره انتقال الگوهای تخمیر را تغییر می دهد و ایمنی مخاطی را تقویت می کند

دستکاری جیره های قبل از زایش، مانند تغذیه گلوکز محافظت شده در شکمبه (RPG)، به طور مثبت به عنوان یک استراتژی برای ...

دستکاری جیره های قبل از زایش، مانند تغذیه گلوکز محافظت شده در شکمبه (RPG)، به طور مثبت به عنوان یک استراتژی برای بهبود تولید شیر در نظر گرفته شده است. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات RPG بر پروفایل تخمیر، میکروبیوتای ساکن و ایمنی مخاطی در سکوم انجام شد. ده گاو شیری هلشتاین به طور تصادفی به یک جیره 25 گرم بر کیلوگرم RPG (بر اساس DM) یا یک جیره 11 گرم بر کیلوگرم چربی پوشش داده شدند (شاهد، CON) اختصاص داده شدند. در مقایسه با گروه CON، نسبت استات به پروپیونات در گروه RPG کمتر بود. تجزیه و تحلیل بیان ژن نشان داد که مکمل RPG تمایل به تنظیم مثبت بیان مبدل هیدروژنNa + / H + 3 (NHE3) دارد. مکمل RPG بیان ژن‌های دخیل در خود توان بخشی self-rehabilitation مانند ماتریکس متالوپروتئیناز 1 (MMP1)، MMP3، MMP9 و MMP13 را کاهش داد. علاوه بر این، بیان mRNA ژن‌های دخیل در ایمنی شامل گیرنده‌های Toll مانند (TLR4، TLR6 و TLR7) و سایتوکاین‌های پیش‌التهابی (اینترفرون گامای ایمنی [IFNG] و اینترلوکین‌های اینترلوکین 17A [IL17F]، IL17A، IL22) توسط مکمل‌های RPG کاهش یافت. با این وجود، هیچ تفاوتی در تعداد کپی باکتریایی و تنوع بتا بین دو گروه وجود نداشت. به طور کلی، مکمل RPG احتمالا باعث تغییر به سمت تولید پروپیونات در سکوم می شود و هموستاز ایمنی مخاط سکوم را در گاوهای شیری دوره انتقال تقویت می کند. نتایج ما درک اساسی از مکمل RPG و استفاده در گاوهای شیری دوره انتقال را از نظر تعامل میکروب میزبان در سکوم گسترش داد.

 

مکمل گاوهای شیری دوره انتقال با جیره حاوی 25 گرم بر کیلوگرمRPG  در روز تخمیر را به سمت تولید پروپیونات در سکوم سوق داد. علاوه بر این، هموستاز ایمنی مخاطی را در مخاط سکوم افزایش داد. با این وجود، این مقدار RPG برای تغییر قابل توجهی ترکیب میکروبیوتای سکوم کافی نبود. این داده ها درک اساسی از مکمل RPG و استفاده در گاوهای شیری دوره انتقال را از نظر تعامل میکروب میزبان در سکوم گسترش می دهد.

 

 

گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 420

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود