جیره های متفاوت از نظر نسبت سیلاژ سورگوم شیرین به سیلوی ذرت برای گاوهای شیرده- مصرف خوراک، تولید شیر، بیوشیمی خون، تخمیر شکمبه و جامعه میکروبی شکمبه

هدف از این مطالعه بررسی اثرات جایگزینی نسبی سیلاژ ذرت (CS) با سیلاژ سورگوم شیرین (SS) در جیره غذایی گاوهای شیرده بر ...


هدف از این مطالعه بررسی اثرات جایگزینی نسبی سیلاژ ذرت (CS) با سیلاژ سورگوم شیرین (SS) در جیره غذایی گاوهای شیرده بر مصرف ماده خشک (DM)، تولید و ترکیب شیر، بیوشیمی خون و تخمیر شکمبه و جامعه میکروبی 30 گاو شیری هلشتاین اواسط شیردهی 639 کیلوگرم وزن بدن؛ 24.0 روز شیردهی] با در نظر گرفتن شکم زایش، تولید شیر، و روزهای شیردهی به 3 گروه (تعداد = 10 / تیمار) اختصاص داده شدند. گاوها به طور آزاد از جیره های مخلوط حاوی 55 درصد علوفه و 45 درصد کنسانتره تغذیه شدند که تنها نسبت سیلاژ ذرت و سیلاژ سورگوم در 3 تیمار متفاوت بود: SS0 (0٪ جایگزینی سیلاژ ذرت)، 40٪ سیلاژ ذرت و صفر درصد سیلاژ سورگوم، SS25 (25٪ جایگزینی سیلاژ ذرت)، 30٪ سیلاژ ذرت و 10٪ سیلاژ سورگوم. و SS50 (50% جایگزینی سیلاژ ذرت)، 20% سیلاژ ذرت و 20% سیلاژ سورگوم. مصرف ماده خشک و غلظت پروتئین شیر تمایل به کاهش خطی با افزایش نسبت سیلاژ سورگوم در جیره داشت. تولید شیر (30.9 کیلوگرم در روز)، شیر اصلاح شده با چربی 4 درصد (30.0 کیلوگرم در روز)، شیر اصلاح شده با انرژی، پروتئین شیر، لاکتوز و کل مواد جامد، غلظت چربی شیر، لاکتوز، تعداد سلول های سوماتیک و کارایی شیر در بین جیره ها تفاوتی نداشت. غلظت نیتروژن اوره ای، فسفر، آسپارتات آمینوترانسفراز و مالون دی آلدئید در خون به صورت خطی با افزایش میزان سیلاژ سورگوم افزایش یافت. IgA خون با افزایش میزان جایگزینی سیلاژ سورگوم کاهش یافت، اما IgG و IgM خون در بین جیره‌ها تفاوتی نداشتند. pH شکمبه در بین جیره‌ها تفاوتی نداشت، در حالی که غلظت NH3-N شکمبه درجه دوم تغییر کرد به طوری که برای SS50 بیشتر از SS0 و SS25 بود. نسبت مولی پروپیونات و نسبت استات به پروپیونات برای SS25 کمتر از SS0 بود. اگرچه تنوع و ساختار کلی جامعه میکروبی شکمبه با جایگزینی جزئی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم تغییر نکرد، فراوانی نسبی باکتری‌های غالب تحت تأثیر جیره ها در سطوح شاخه و جنس قرار گرفت. Firmicutes و Bacteroidetes شاخه های غالب در جامعه باکتریایی شکمبه برای همه جیره‌ها بودند و فراوانی نسبی آنها به ترتیب با افزایش نرخ جایگزینی سیلاژ سورگوم به ترتیب کاهش و افزایش یافت. Prevotella_1 و Ruminococcaceae_NK4A214_group به عنوان بیشترین و دومین جنس فراوان شناسایی شدند که فراوانی نسبی آنها به ترتیب با افزایش نرخ جانشینی سیلاژ سورگوم به صورت خطی افزایش و کاهش یافت. فراوانی نسبی فیبروباکتر به طور خطی با افزایش نسبت سیلاژ سورگوم جیره افزایش یافت، با فراوانی بیشتر برای SS25 و SS50 نسبت به SS0. این نتایج نشان می دهد که جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم فراوانی نسبی برخی از باکتری های غالب را تغییر داده است. با این حال، این تغییرات تاثیر کمی بر تخمیر شکمبه و تولید شیر داشت. تحت شرایط آزمایشی فعلی، جایگزینی تا 50 درصد سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم هیچ تأثیر منفی بر تولید شیر نداشت، که نشان می‌دهد سیلاژ سورگوم می‌تواند تا حدی جایگزین سیلاژ ذرت در جیره گاوهای شیری پرتولید بدون افزودن غله اضافی شود، زمانی که جیره‌ها برای مدت کوتاهی تغذیه می‌شوند. از آنجایی که اثرات جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم به ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم این سیلوها و نیازهای غذایی گاوها بستگی دارد، ممکن است در برخی موارد به غله اضافی برای جبران محتوای نشاسته کمتر سیلاژ سورگوم نیاز باشد.

نتایج ما نشان می دهد که جایگزینی تا 50 درصد سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین در جیره برای گاوهای شیری اواسط شیردهی، بدون افزودن کنسانتره اضافی برای جبران کاهش غلظت نشاسته، هیچ اثر منفی بر تولید شیر نداشت. نتیجه می گیریم که سیلاژ سورگوم شیرین را می توان به عنوان جایگزینی برای سیلاژ ذرت در جیره گاوهای شیری به صورت کوتاه مدت تغذیه کرد. با این حال، مکمل های غذایی با منبع کربوهیدرات قابل تخمیر ممکن است به بهبود کارایی استفاده از پروتئین در گاوهایی که با جیره های حاوی سیلاژ سورگوم تغذیه می شوند، کمک کند.


گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 310

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود