متاآنالیز تاثیر متیونین محافظت شده در شکمبه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر متیونین محافظت شده در شکمبه (RPM) بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری با استفاده از ...


هدف از این مطالعه بررسی تأثیر متیونین محافظت شده در شکمبه (RPM) بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری با استفاده از یک روش متاآنالیز است. مقالات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی انتشارات بین ژانویه 2010 و ژانویه 2022 که غلظت‌های مختلف مکمل‌های RPM را در جیره گاوهای شیری گزارش می‌کردند و سپس تولید شیر و ترکیبات شیر را بررسی می‌کردند، جستجو شدند. در مجموع 14 مطالعه شامل 27 تیمار با مجموع 623 گاو شیری شامل شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از متاآنالیز جامع V3 استفاده شد، نقشه جنگل با تفاوت میانگین استاندارد (SMD) با فاصله اطمینان 95٪ (95٪ CI) ترسیم شد و SMD با یک مدل اثرات تصادفی محاسبه شد. منحنی اثر دوز با برازش دوز SMD و RPM هر مطالعه برای کشف دوز بهینه RPM ترسیم شد. در مقایسه با جیره پایه، مکمل RPM به طور قابل توجهی درصد چربی(SMD: 1.017%) و پروتئین (SMD: 0.884) شیر را افزایش داد. با این حال، تولید شیر(SMD: 0.227 kg/d) و غلظت لاکتوز(SMD: 0.240%) تحت تأثیر قرار نگرفت. تجزیه و تحلیل زیر گروه نشان داد که اثر مکمل RPM بر چربی و پروتئین شیر در خوراک با پروتئین بالا بیشتر از خوراک کم پروتئین بود. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تغذیه RPM به طور قابل توجهی تولید شیر و درصد پروتئین شیر گاوهای شیری را بهبود می بخشد. نتایج تجزیه و تحلیل دوز-اثر نشان می دهد که محدوده بهینه برایRPM به میزان 7.5-12.5 گرم در روز بود. مکمل های RPM در یک جیره می توانند درصد پروتئین شیر و درصد چربی شیر گاوهای شیری را بهبود بخشند.

نتایج نشان می دهد که افزودن RPM به جیره گاوهای شیری می تواند به طور قابل توجهی میزان چربی و پروتئین شیر گاوهای شیری را بهبود بخشد. روش ایگر نشان داد که همه نتایج پایدار و قابل اعتماد بودند و هیچ سوگیری وجود نداشت. محدوده دوز بهینه برای متیونین قابل متابولیسم 7.5-12.5 گرم در روز بود. متاآنالیز منابع مربوطه را از ژانویه 2010 تا ژانویه 2022 ترکیب کرد و راهنمایی هایی را برای تولید و جهت تحقیق متیونین محافظت شده در شکمبه در سطح آماری ارائه کرد.


گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 343

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود