تأثیر تغذیه آغوز تازه از مادر یا آغوز منجمد بر میکروب های شاخص روده و پاسخ التهابی در گوساله های نوزاد

هدف از این مطالعه ارزیابی ظرفیت سلول‌های آغوز برای تعدیل کلونیزاسیون میکروبی روده، فعالیت پاسخ التهابی و ...


هدف از این مطالعه ارزیابی ظرفیت سلول‌های آغوز برای تعدیل کلونیزاسیون میکروبی روده، فعالیت پاسخ التهابی و تأثیر آنها بر توسعه اسهال در گوساله‌ها بود. بیست گوساله به دو گروه تقسیم شدند: COL+ دریافت آغوز تازه، COL- دریافت آغوز منجمد ادغام شده، بدون سلول زنده. همه ارزیابی‌ها قبل از مصرف آغوز (D0)، روز بعد (D2)، و هفتگی در روزهای هفتم (D7)، 14 (D14)، 21 (D21) و 28 (D28) انجام شد. اسهال با استفاده از نمره مدفوع، و وضعیت التهابی سیستماتیک با استفاده از ترکیبی از دما، کم خونی، سطح کل آهن سرم، غلظت هاپتوگلوبین تام و نیاز به درمان ضد میکروبی سیستماتیک ارزیابی شد. تعداد باکتری های شاخص موجود در جمعیت مدفوع با استفاده از qPCR برآورد شد. با این حال، COL- گوساله نشانه های مکرر از پاسخ التهابی سیستماتیک از جمله، تب در D7، سطح مشخص از هاپتوگلوبین در D7 و D14 و سطوح پایین تر آهن در D7 و D14نشان می دهد. کم خونی بیشتر در گوساله های COL- در D21 و D28 تشخیص داده شد. گوساله های COL- 1.66 مرتبه شانس بیشتری برای داشتن هاپتوگلوبین بالا و 1.8 مرتبه شانس بیشتری برای نیاز به درمان با داروهای ضد میکروبی نسبت به COL + داشتند. تعداد کمتری از کپی‌های DNA کلستریدیوم پرفرنجنس در گوساله‌های COL+ در D2 و D7 شناسایی شد. به طور مشابه، تعداد کمی از نسخه های DNA برای اشریشیا کلی و لاکتوباسیلوس گونه ها در نمونه مدفوع گوساله های COL+ در D7 مشاهده شد.

نتیجه می گیریم که تغذیه آغوز تازه با سلول های مادری زنده عامل مهمی برای کلونیزاسیون مناسب روده گوساله ها با باکتری است. به نظر می رسد که این امر با کنترل رشد تعدادی از جمعیت های باکتریایی انجام می شود که امکان بهینه سازی میکروبیوم در حال توسعه را فراهم می کند. C. perfringens به عنوان یک ارگانیسم شاخص، در گوساله‌هایی که آغوز تازه دریافت کرده بودند، در روز دوم سن، در مدفوع به‌طور معنی‌داری کمتر بود. سه ارگانیسم شاخص، C. perfringens، Escherichia coli و Lactobacillus spp.، همچنین در گوساله هایی که آغوز تازه دریافت کرده بودند، در تعداد کمتری در مدفوع در روز 7 وجود داشتند. یافته‌های مشابهی قبلاً گزارش نشده بود. در 7 روزگی گوساله‌های COL- فراوانی تب و غلظت آهن سرم کمتری داشتند. آنها همچنین در سن 21 و 28 روزگی تعداد بیشتری از علائم کم خونی داشتند. علاوه بر این، گوساله های COL- شانس بیشتری برای نشان دادن هاپتوگلوبین بالا و 1.8 برابر شانس بیشتری برای نیاز به درمان با داروهای ضد میکروبی داشتند. داده‌های این مطالعه مقدماتی باید به درک بیشتر عوامل مؤثر بر پویایی کلونیزاسیون روده کمک کند. اگرچه ما از میکروارگانیسم‌های شاخص برای ارزیابی فرآیند در گوساله‌هایی که آغوز حاوی سلول‌های مادری یا بدون سلول‌های مادری را مصرف می‌کنند استفاده کردیم، معتقدیم که این داده‌ها برخی از شاخص‌ها را برای مطالعه بیشتر فراهم می‌کند. با این حال، برای به دست آوردن درک کامل و مؤثر از پویایی میکروبی در طول دوره نوزادی، مطالعات بسیار گسترده‌تری برای ارزیابی میکروبیوم روده مورد نیاز است.


گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 319

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود