تیمار حرارتی آغوز در دمای 60 درجه سانتی گراد، ایمونوگلوبولین های آغوز را کاهش می دهد اما ایمونوگلوبولین های سرم و پروتئین کل سرم را افزایش می دهد-یک متاآنالیز

گوساله ها هیپوگاماگلوبولینمی به دنیا می آیند. بنابراین، ایمنی گوساله تازه متولد شده متکی به بلع و جذب آغوز است که ...


گوساله ها هیپوگاماگلوبولینمی به دنیا می آیند. بنابراین، ایمنی گوساله تازه متولد شده متکی به بلع و جذب آغوز است که انرژی، ایمونوگلوبولین ها، سلول های ایمنی و سیتوکین ها را برای گوساله تازه متولد فراهم می کند. یک عملیات حرارتی اعمال شده روی آغوز به مدت 60 دقیقه در دمای 60 درجه سانتی گراد، در کاهش تعداد کل باکتری ها و در عین حال حفظ سطح IgG آغوز موثر است. هدف از این کار انجام یک متاآنالیز بر ارتباط بین ویژگی‌های آغوز تیمار شده با حرارت و غلظت IgG آغوز، غلظت IgG سرم و پروتئین کل سرم (STP) بود. یک متاآنالیز بر اساس منابع موجود انجام شد. مقالات که مقایسه IgG آغوز، IgG سرم، و STP برای آغوز گرم یا خام منجمد را انجام داده بودند استفاده شد. دماهای مختلف اعمال شده به آغوز به 2 زیر گروه تقسیم شدند: دمای بالا (HT؛ > 60 درجه سانتی گراد) و دمای پایین (LT؛ ≤60 درجه سانتی گراد). دوازده مطالعه، از جمله 21 تیمار، استفاده شدند. نتایج نشان داد کاهش IgG آغوز 20.6 گرم در لیتر برای HT و 5.38 گرم در لیتر برای LT است زمانی که در مقایسه با آغوز خام یا منجمد آغوز تحت عملیات حرارتی قرار گرفت. ناهمگونی بالا تا متوسط بود (I2 = 82% برای HT و 65٪ برای LT). عملیات حرارتی آغوز همچنین با کاهش غیر قابل توجه IgG سرم به میزان 3.40 گرم در لیتر برای HT اما افزایش قابل توجهی در IgG سرم به میزان 2.65 گرم در لیتر برای LT همراه بود. مدل رگرسیون نشان داد که ناهمگونی توسط هیچ تعدیل کننده ای توضیح داده نشده است. عملیات حرارتی آغوز نیز با افزایش قابل توجهی در STP به میزان 0.21 گرم در دسی لیتر برای LT همراه بود. در نتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که عملیات حرارتی آغوز ≤60 درجه سانتی گراد، IgG آغوز را به میزان 5.38 گرم در لیتر برای LT کاهش داد و IgG سرم را 2.65 گرم در لیتر و STP را 0.21 گرم در دسی لیتر افزایش داد. هنگامی که با محدوده مقادیر مشاهده شده در زمینه برای IgG سرم مقایسه می شود، نتایج حاضر برای صنعت گاو شیری بسیار مورد توجه است. از آنجایی که مزایای سیستم ایمنی آغوز شامل سیتوکین ها و سلول های ایمنی نیز می شود، کار بیشتری برای ارزیابی اثر عملیات حرارتی آغوز روی این 2 جزء ایمنی آغوز مورد نیاز است.

مطالعه حاضر نشان داد که عملیات حرارتی آغوز <60 درجه سانتی گراد باعث کاهش IgG آغوز به میزان 5.38 گرم در لیتر و افزایش IgG سرم 2.65 گرم در لیتر و STP به میزان 0.21 گرم در دسی لیتر می شود. هنگامی که با محدوده مقادیر مشاهده شده در زمینه برای IgG سرم مقایسه شد، اندازه اثر مورد توجه صنعت گاو شیری بود، و این نتایج به وضوح ارزش افزوده عملیات حرارتی آغوز را در مزرعه نشان داد. از آنجایی که مزایای ایمنی در آغوز شامل سیتوکین ها و سلول های ایمنی نیز می شود، کار بیشتری برای ارزیابی اثر عملیات حرارتی آغوز بر روی این 2 جزء ایمنی آغوز مورد نیاز است.


گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 385

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود