استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری- بینش در مورد نحوه مکانیسم اقدامات و راهبردهای کاهش

این بررسی چندین مکانیسم مولکولی زیربنای استرس اکسیداتیو در نشخوارکنندگان و اثرات آنها بر صفات اکسیداتیو خون و ...


این بررسی چندین مکانیسم مولکولی زیربنای استرس اکسیداتیو در نشخوارکنندگان و اثرات آنها بر صفات اکسیداتیو خون و شیر را بررسی می‌کند. ما همچنین استراتژی‌هایی را برای کاهش یا ترمیم آسیب‌های اکسیداتیو با بهبود عملکرد ایمنی حیوانات با استفاده از افزودنی‌های جدید خوراک بررسی می‌کنیم. سلول‌های بیماری‌زای میکروبی، مدیریت تغذیه و امتیاز وضعیت بدن از جمله عواملی بودند که باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در نشخوارکنندگان شدند. غلبه گونه های استرپتوکوک (24.22%)، گونه های اسینتوباکتر (21.37%)، گونه Romboutsia (4.99%)، Turicibacter spp.، (2.64%) Stenotrophomonas spp (2.33٪)، و گونه های Enterococcus (1.86%) در میکروبیوم گاوهای ورم پستان با کاهش D-مانوز و افزایش نسبت گزانتین به گوانین در هنگام افزایش استرپتوکوک یافت شد. تنوع منابع انرژی که به نفع رشد فوزوباکتریوم است، آن را به یک تاکسون اصلی در ایجاد متریت تبدیل می کند. اسیدهای چرب فرار شکمبه با جیره با کنسانتره بالا افزایش یافت که باعث کاهش pH شکمبه شد و باعث لیز میکروب های شکمبه و آزاد شدن اندوتوکسین ها شد. علاوه بر این، غلظت لیپوپلی ساکارید (LPS)، فعالیت مالون دی آلدئید (MDA) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) در گاوهای با کنسانتره بالا همراه با کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (T-AOC)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و فعالیت کاتالاز (CAT) افزایش یافت. علاوه بر این، غلظت آلبومین و پاراکسوناز رابطه معکوس با استرس اکسیداتیو داشت و به محافظت از لیپوپروتئین‌های با چگالی کم و چگالی بالا در برابر پراکسیداسیون لیپیدی، پروتئین کربونیل و لاکتوپراکسیداز کمک کرد. جیره های غذایی با غلظت بالا بیان ژن های پیش التهابی MAPK را افزایش داده و بیان ژن ها و پروتئین های آنتی اکسیدانی را در بافت های اپیتلیال پستان کاهش داد. سطح بیان NrF2، NQO1، MT1E، UGT1A1، MGST3، و MT1A کاهش یافت، در حالی که NF-kB با یک جیره غذایی با غلات بالا تنظیم شد. اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها، عناصر کمیاب و عصاره‌های گیاهی از طریق تقویت عملکرد سیستم ایمنی و ترمیم سلول‌های آسیب‌دیده در معرض استرس اکسیداتیو نتایج امیدوارکننده‌ای را نشان داده‌اند. مطالعات بیشتر در مورد مقایسه اثر بلندمدت افزودنی‌های خوراک مصنوعی و افزودنی‌های طبیعی گیاهی بر سلامت و فیزیولوژی حیوانات باید مورد بررسی قرار گیرد.

در سال‌های اخیر، صنعت تولید شیر توسعه یافته است و بهبود کارایی اقتصادی آن همچنان در اولویت قرار دارد. متأسفانه گاوهای شیری از زایش تا اوج شیردهی اثرات استرس اکسیداتیو مختلفی را تجربه می کنند. اقدامات کاهنده برای رویارویی با چالش های تغذیه ای امنیت غذایی باید بیشتر توسعه یابد. بنابراین، مکمل مقدار مناسب ویتامین ها، عناصر کمیاب و عصاره های گیاهی در جیره غذایی حیوانات می تواند به طور موثر استرس اکسیداتیو گاوهای شیری را در مسیرهای مختلف انتقال سیگنال با هدف جلوگیری از آسیب و ترمیم سلول های آسیب دیده بهبود بخشد. بنابراین، مکانیسم های آنتی اکسیدان های بیرونی نیاز به مطالعه بیشتر و روشن شدن دارد. مسیرها و مکانیسم‌های اساسی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرند برای این تلاش حیاتی خواهند بود.

گروه علمی آگرین تک

  • تعداد بازدید: 607

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود