تخمیر شکمبه ای

جمعیت میکروبی شکمبه نقش مهمی در فاز تغذیه ای گاوهای شیری ایفا می کنند.

 

 

جمعیت میکروبی شکمبه نقش مهمی در فاز تغذیه ای گاوهای شیری ایفا می کنند. اسیدهای چرب زنجیر کوتاه، سلول های میکروبی، متان، گرما و آمونیاک مهمترین محصولات تخمیر شکمبه ای هستند. این محصولات به عنوان منبع انرژی، پروتئین و نیتروژن یا نشان دهنده از دست دادن انرژی برای حیوان است. تعادل بین این محصولات تعیین کننده بازده و بهره وری استفاده از مواد مغذی توسط نشخوار کنندگان است (Russell and Hepell, 1881). این تعادل بوسیله انواع میکرواورگانیسم ها در شکمبه و پیش سازهای موجود برای رشد میکروبی و تداوم وجود آن ها کنترل می شود. یک ارتباط سیمبیوتیک (همزیستی) بین نشخوارکنندگان و جمعیت باکتریایی که در شکمبه حیوان حضور دارند، وجود دارد تا میزبان بتواند باکتری های لازم را با توجه به نوع مواد مغذی مورد نیاز فراهم آورد تا با استفاده از این باکتری ها عمل شکستن و هضم مواد مغذی انجام شود که منجر به جدب و استفاده از مواد مغذی بوسیله حیوان شود. در محیط شکمبه توانایی فلور باکتریایی برای توانایی هضم سلولز و تولید اسیدهای چرب و سنتز پروتئین ها و ویتامین ها برجسته تر می باشد.

بخش عظیمی از کربوهیدارت هایی که بوسیله نشخوارکنندگان مصرف می شود به صورت پلیمرهایی از گلوکز که به شکل سلولز و یا نشاسته در اختیار حیوان قرار می گیرند می باشد. برخی جیره ها به خصوص جیره های برپایه علوفه، حاوی مقادیر بیشتری از همی سلولز و پکتین می باشند. به منظور تخمیر این کربوهیدرات ها، ابتدا باید عمل هیدرولیز در شکمبه انجام شود. در مرحله اول تجزیه کربوهیدرات ها و تخمیر باکتری هایی که توانایی جدا کردن پلیمرهای کربوهیدرات می باشند مورد استفاده قرار می گیرند. گونه های باکتریایی آمیلولایتیک bacteroides amylophilus، استرپتوکوکوس بوویس، succinimonas amylytica و succinivibrio dextrinosolvens چهار باکتری آمیلولایتیک معمول در محیط شکمبه هستند.

این باکتری های به سرعت نشاسته را به مالتوز و برخی گلوکز بسته به منبع نشاسته و نوع روش فرآوری خوراک هیدرولیز می کنند. از جمله باکتری های سلولایتیک معمول در محیط شکمبه می توان به fibrobacter succinogenes، ruminococcus albus و ruminococcus flavefaciens اشاره نمود. این گونه های باکتری یایی مستول تولید سلولاز هستند که آنزیم کاتالیز و هیدرولیز کننده این پلیمرها به ساکاریدهای کوچک می باشند.

 

  • تعداد بازدید: 6492

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود