پادکست شماره صد و سی و پنج


  🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و سی و پنج 🔻موضوع: تنش سرمایی در گاو شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید     تنش سرمایی به درستی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و سی و چهار


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و سی و چهار 🔻موضوع: عوامل موثر بر تولید شیر تلیسه های هلشتاین 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و سی و سه


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و سی و سه 🔻موضوع: پیش بینی بیماری های دوره انتقال بر اساس رفتار قبل از زایش 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید &n ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و سی و دو


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و سی و دو 🔻موضوع: جوانب مثبت و منفی تغذیه زود هنگام علوفه 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید بطور کلی استفاده از ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و سی و یک


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد وسی و یک 🔻موضوع: مواد مغذی ضروری برای حفظ سلامت گاوهای دوره انتقال 🔺هرهفته شنبه ها شنونده با ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و سی


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد وسی 🔻موضوع: مراقب بودجه زمانی گاوها باشید 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید     بعضی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و بیست و نه


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و بیست و نه 🔻موضوع: سیستم های تشخیص خودکار لنگش در گله های شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و بیست و هشت


  🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و بیست و هشت 🔻موضوع: تاثیر جایگاه انفرادی در مقابل دوتایی بر گوساله& های شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید&n ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و بیست و هفت


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و بیست و هفت 🔻موضوع: اهمیت ارتفاع برداشت علوفه ذرت 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   بطور کل ...
نمایش پادکست

پادکست صد و بیست و شش


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و بیست و شش 🔻موضوع: تغذیه آغوز یا مخلوط آغوز و شیر در گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید ...
نمایش پادکست

پادکست صد و بیست و پنج


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و بیست و پنج 🔻موضوع: ارزش اقتصادی سیستم های خودکار تشخیص فحلی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و بیست و چهار


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و بیست و چهار 🔻موضوع: نکات مهم در سلامتی گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید     نکات ا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و بیست و سه


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و بیست و سه 🔻موضوع: روش های مختلف تغذیه الکترولیت در گوساله های اسهالی 🔺هرهفته شنبه ها شنوند ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و بیست و دو


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و بیست و دو 🔻موضوع: 10 روش بهبود عملکرد گاوها در اوایل زایش و اوج شیردهی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و بیست و یک


        🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و بیست و یک 🔻موضوع: استفاده از تفاله چغندرقند در شرایط تنش حرارتی 🔺هرهفته شنبه ها شن ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و بیست


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و بیست 🔻موضوع: چه تعداد تلیسه نیاز دارید؟ 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید       تعیین این ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و نوزده


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و نوزده 🔻موضوع: اهمیت بلوغ تلیسه& ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید       تلیسه ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و هجده


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و هجده 🔻موضوع: آیا زمان خوابیدن گاوها با بیماری های رحمی ارتباط دارد؟ 🔺هرهفته شنبه ها شنونده ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و هفده


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد وهفده 🔻موضوع: پیش بینی بیماری ها در گاوهای دوره انتقال 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید     ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و شانزده


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و شانزده 🔻موضوع: بهبود کیفیت شیر با مدیریت گاو خشک 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   &nb ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و پانزده


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و پانزده 🔻موضوع: به حداکثر رساندن تولید چربی شیر 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   بهینه سازی چر ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و چهارده


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و چهارده 🔻موضوع: مدیریت گاوهای دوره انتقال، کلید شیردهی موفق است 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و سیزده


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و سیزده 🔻موضوع: بهبود سلامت و عملکرد گاوها با کاهش التهاب پس از زایش 🔺هرهفته شنبه ها شنونده ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و دوازده


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و دوازده 🔻موضوع: ارزیابی فعالیت دام برای بررسی سلامت گاوهای دوره انتقال 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و یازده


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و یازده 🔻موضوع: استفاده از سیستم ارزیابی نشخوار برای تشخیص تنش حرارتی در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و ده


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و ده 🔻موضوع: بررسی سیستماتیک استفاده از پروبیوتیک ها برای بهبود سلامت و بهره وری گوساله ها 🔺 ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و نه


        🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و نه 🔻موضوع: اثر پروبیوتیک ها بر رشد گوساله های شیرخوار 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و هشت


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد وهشت 🔻موضوع: با تامین اسایش گاو، سودآوری را افزایش دهید 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و هفت


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و هفت 🔻موضوع: استفاده از رفتار برای شناسایی خودکار گاوهای دچار لنگش 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید &n ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و شش


  🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد وشش 🔻موضوع: تاثیر تنش حرارتی در اواخر زایش بر عملکرد گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید     ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و پنج


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و پنج 🔻موضوع: افزودنی خوراکی مورد استفاده در گاوهای تازه زا 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   گا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و چهار


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و چهار 🔻موضوع: اهمیت مصرف شیر بر سلامتی (2) 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید     در ادامه ت ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و سه


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و سه 🔻موضوع: اهمیت مصرف شیر بر سلامتی (1) 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید     با توجه به ص ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و دو


        🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و دو 🔻موضوع: افزایش تولید ایمنوگلوبولینA در روده گوساله های تازه متولد شده 🔺هرهفته ش ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد و یک


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد و یک 🔻موضوع: نکاتی پیرامون تغذیه شیر غیر قابل فروش برای تغذيه گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده ...
نمایش پادکست

پادکست شماره صد


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست صد 🔻موضوع: استفاده از کاه فراوری شده در جیره غذایی گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   &n ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نود و نه


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نود ونه 🔻موضوع: ویژه& ی سال 1400 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید     گروه آگرین تک عید باستانی نوروز را خ ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نود و هشت


 🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نود وهشت 🔻موضوع: ایا تحریک دستی پستان پیش از شیردوشی (forestripping) بر عملکرد شیردوشی تاثیر دارد؟  🔺هرهفته ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نود و هفت


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نود و هفت 🔻موضوع:اهمیت بررسی نشخوار در تشخیص مشکلات سلامتی و مدیریتی گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنوند ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نود و شش


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نود و شش 🔻موضوع: نشخوار و اهمیت اندازه گیری آن 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   عملکرد مناسب شکمبه عامل ک ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نود و پنج


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نود و پنج 🔻موضوع: روش های پیشگیری و درمان کمبود کلسیم تحت حاد 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید     جی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نود و چهار


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نود و چهار 🔻موضوع: ارتباط سطح پایین کلسیم خون با تولید شیر بالا در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید & ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نود و سه


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نود و دو 🔻موضوع: تاثیر روش ارائه علوفه بر عملکرد گوساله های شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   یکی از ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نود و دو


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نود و دو 🔻موضوع: تاثیر روش ارائه علوفه بر عملکرد گوساله های شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   یکی از ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نود و یک


  🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نود و یک 🔻موضوع: آیا گوساله ها در زمستان به آب نیاز دارند؟ 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   مصرف آب در زمستان برا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نود


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نود 🔻موضوع: تغییرات در جایگاه برای حفظ رشد گوساله ها در زمستان 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   آیا شما ف ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتاد و نه


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتاد و نه 🔻موضوع: تغذیه گوساله ها برای حفظ رشد در زمستان 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   زمستان از را ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتاد و هشت


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتاد و هشت 🔻موضوع: تغییر نمره بدنی و تاثیر مهم آن بر تولید مثل 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   اس ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتاد و هفت


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتاد و هفت 🔻موضوع: ارتباط بین تغییر نمره بدنی در دوره خشکی و بیماری ها و تولید شیر بعد از زایش 🔺هرهفته شنبه ه ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتاد و شش


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتاد و شش 🔻موضوع: تغذیه تلیسه از شیرگیری تا تلقیح 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   حفظ یکنواختی تغذیه ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتاد و پنج


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتاد و پنج 🔻موضوع: تلقیح زود هنگام تلیسه ها می تواند عملکرد گله را کاهش دهد 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید & ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتاد و چهار


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتاد و چهار 🔻موضوع: تاثیر سقط جنین بر تولید شیر، سلامتی و عملکرد تولیدمثلی گاوهای هلشتاین 🔺هرهفته شنبه ها شنو ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتاد و سه


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتاد و سه 🔻موضوع: تشخیص اسیدوز در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید     در ایران به ع ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتاد و دو


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتاد و دو 🔻موضوع: ارتباط رفتار ایستادن و خوابیدن با بیماری های دوره انتقال گاوها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتاد و یک


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتاد و یک 🔻موضوع: رفتار خوردن گاوها در دوره انتقال و ارتباط آن با بیماری ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید &nb ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتاد


  🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتاد 🔻موضوع: مدت زمان نگهداری در جایگاه گاوهای تازه زا 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید   یکی از مسائلی که در مورد ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتاد و نه


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتاد و نهم 🔻موضوع : افزایش مصرف خوراک در گاوهای تازه زا 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید همگی از اهمیت گاوهای تازه زا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتاد و هشت


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتاد و هشتم 🔻موضوع : بهبود مصرف خوراک با مدیریت تغذیه 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید مدیریت تغذیه بر رفتار گاوهای ش ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هقتاد و هفت


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتاد و هفت 🔻موضوع : رفتار مصرف خوراک در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید عمدتا تحقیقات در مدیریت تغذیه گاو ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتاد و شش


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتاد و شش 🔻موضوع : اهمیت مخلوط کردن دقیق شیر خشک 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید امروزه تغذیه گوساله ها با شیر خشک ی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتاد و پنج


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتاد و پنجم 🔻موضوع : یکنواختی در تغذیه گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید گوساله ها به یکنواختی در تغذیه احتی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتاد و چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتاد و چهارم 🔻موضوع : توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید ا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتاد و سوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتاد و سوم 🔻موضوع : ارتباط بین ورم پستان و تنش حرارتی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید ورم پستان شایع ترین بیماری گل ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتاد و دوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتاد و دوم 🔻موضوع : نکات مثبت و منفی تغذیه شیر پاستور شده به گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید شیر کامل پاس ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتاد و یکم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتاد و یک 🔻موضوع : تضمین کیفیت شیر خشک با ذخیره مناسب 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید شیر منبع مواد مغذی در گوساله ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتاد


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتاد 🔻موضوع : جلوگیری از کمبود کلسیم پیرامون زایش در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید جلوگیری از کمبود ک ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شصت و نهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شصت و نهم 🔻موضوع : کمبود کلسیم تحت حاد یا تب شیر در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید با شروع شیردهی و ادا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شصت و هشتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شصت و هشتم 🔻موضوع : بهبود سلامتی و عملکرد گوساله ها با استفاده از پروبیوتیک 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید گوساله ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شصت و هفتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شصت و هفتم 🔻موضوع : تاثیر تغذیه مخمر زنده بر عملکرد و رفتار تغذیه گاوهای شیری تحت تنش حرارتی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده با ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شصت و پنج


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شصت و پنج 🔻موضوع : تب شیر و ارتباط آن با تغییر رفتار در گاوها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید یکی از بیماری های مهم دو ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شصت و ششم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شصت و ششم 🔻موضوع : ارتباط بین تغییر رفتار و کتوز در دوره انتقال 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید دوره انتقال، عموما 21 ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شصت و چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شصت و چهارم 🔻موضوع : آیا افزایش مصرف شیر یا شیر خشک در گوساله& های شیرخوار باعث کاهش رشد بعد از شیرگیری می& شود؟ 🔺هرهف ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شصت و سوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شصت و سوم 🔻موضوع : آیا گوساله ها در هوای گرم به شیر بیشتر نیاز دارند؟ 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید بطور کلی در تنش ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شصت و دوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شصت و دوم 🔻موضوع : به گوساله ها در تنش حرارتی کمک کنید 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید تنش حرارتی نگرانی اصلی در گله ه ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شصت و یکم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شصت و یکم 🔻موضوع : مناسب& ترین سن افزایش رشد گوساله و تلیسه 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید بدون شك پشتوانه هر واحد دا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شصت


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شصت 🔻موضوع : ارتباط تغییر رفتار گاوها با متریت 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید دوره انتقال پر چالش& ترین دوره زندگی گا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجاه و نهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجاه ونهم 🔻موضوع : استفاده از نشخوار برای ارزیابی بیماری های متابولیک و گوارشی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید تشخیص ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجاه و هشتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجاه و هشتم 🔻موضوع : تاثیر استفاده از سطوح مختلف شیر خشک بر عملکرد گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید امروزه، ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجاه و هفتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجاه و هفنم 🔻موضوع : اهمیت مصرف شیر و فرآورده& های لبنی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید به دلیل روز جهانی شیر تصمیم گ ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجاه و ششم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجاه و ششم 🔻موضوع : استفاده از مخمر و دیواره آن به منظور دفع سموم قارچی و باکتریایی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید ا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجاه و پنجم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجاه و پنجم 🔻موضوع : اهمیت انتقال ایمنی غیرفعال در گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید مدیریت آغوز یکی از مهمتر ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجاه و چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجاه و چهارم 🔻موضوع : اهمیت مقابله با مگس& ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید با شروع فصل گرما جمعیت مگس در گاوداری ه ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجاه و سوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجاه و سوم 🔻موضوع : تشخیص فحلی با استفاده از تکنولوژی& های جدید 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید گاوهای شیری دام& های ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجاه و دوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجاه و دوم 🔻موضوع : استفاده از مخمر زنده در گوساله& های شیرخوار 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید در اکثر گاوداریها، ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجاه و یکم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجاه و یکم 🔻موضوع : تاثیر تنش حرارتی بر رفتار گاوها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید بزرگترین تنش محیطی که در صنعت پ ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجاه


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجاه 🔻موضوع : دامداری هوشمند با کمک اینترنت اشیا 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید دامپروری دقیق (Precision Livestock ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل و نهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و نهم 🔻موضوع : روش& های افزایش مواد جامد شیر 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید یکی از روش& های بهبود درآمد گاوداری& ها اف ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل و هشتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و هشتم 🔻موضوع : در زمان بحران اقتصادی کدامیک مناسب است: کاهش یا حفظ تولید شیر 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید حتما ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل و هفتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و هفتم 🔻موضوع : روش& های بهبود مدیریت تغذیه ای و پرورشی گله ها به منظور حفظ سود دامداری& ها 🔺هرهفته شنبه ها شنون ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل و ششم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و ششم 🔻موضوع : راه کارهای مبارزه با فشارهای اقتصادی در گاوداری ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید پرورش گاو شیری ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل و پنجم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و پنجم 🔻موضوع : عوامل موثر بر حذف در گله های ایران 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید مهمترین عامل کوتاه بودن طول ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل و چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و چهارم 🔻موضوع : چه زمانی تصمیم به حذف گاوها میگیریم؟ 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید در شرایطی که قیمت خوراک با ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل و سوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و سوم 🔻موضوع : تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی گاوها بر عملکرد گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید تنش حرارت ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل و دوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و دوم 🔻موضوع : تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی بر عملکرد بعدی گاوها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید مهمترین جایگاهی که ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل و یکم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل و یکم 🔻موضوع : راهکارهای مدیریتی برای کاهش اسیدوز تحت حاد 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید روش& های موثر در کاهش احتم ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهل


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهل 🔻موضوع : راهکار های عملی برای کاهش اسیدوز تحت حاد 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید عدم سازگاری شکمبه به تغییر جیره با ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و نهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و نهم 🔻موضوع : عوامل موثر بر نیاز گاوهای شیری به فیبر فیزیکی موثر و نحوه ارزیابی جداسازی خوراک 🔺هرهفته شنبه ها شنونده ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و هشتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و هشتم 🔻موضوع : انذازه گیری فیبر فیزیکی موثر 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید الک پنسیلوانیا روشی مطمئن در اندازه گیری ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و هفتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و هفتم 🔻موضوع : گاوهای حساس به اسیدوز تحت حاد 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید دو گروه از گاوها مستعد ابتلا به اسیدوز ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و ششم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و ششم 🔻موضوع : چالش& های تنظیم تعادل اسید - باز در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید حفظ تعادل اسید و باز ش ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و پنجم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی وپنجم 🔻موضوع : عوامل موثر بر اسیدوز تحت حاد در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید با توجه به سیستم تغذیه ای ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی وچهارم 🔻موضوع : استفاده از کولین در دوره انتقالی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید در دوره انتقال و به علت تعادل منفی ا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و سوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و سوم 🔻موضوع : اثر بلند مدت بر بیماری های بالینی بعد از زایش بر تولید مثل ، تولید شیر و حذف گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی و دوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و دوم 🔻موضوع : ارتباط بین خصوصیات مادری بر عملکرد گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید شکم زایش و وضعیت سلامتی م ...
نمایش پادکست

پادکست سی و یکم


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی و یکم 🔻موضوع : عوامل موثر بر زمان خوابیدن گاوها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید مواردی مانند تعداد ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سی ام


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سی ام 🔻موضوع : اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید رفتار گاوهای شیری به ارتباط ...
نمایش پادکست

پادکست بیست و نهم


      🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و نهم 🔻موضوع : ارزیابی تب شیر در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco # ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و هشتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و هشتم 🔻موضوع : اهمیت نمره بدنی در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید نمره بدنی گاوهای شیری منعکس کننده ذخای ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و هفتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و هفتم 🔻موضوع : اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای انتظار زایش 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید دوره انتقال مهمترین دوره ...
نمایش پادکست

پادکست بیست و ششم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و ششم 🔻موضوع : تنش سرمایی در گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید در ایران در دامداری& ها مشکلات بسیاری به علت ...
نمایش پادکست

پادکست بیست و پنجم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و پنجم 🔻موضوع : پاستوریزه کردن شیرهای ورمی برای تغذیه گوساله ها 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و چهارم 🔻موضوع : هیپوکلسمی تحت حاد در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_ت ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و سوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و سوم 🔻موضوع : اهمیت استفاده از بافر در جیره غذایی گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و دوم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و دوم 🔻موضوع : محیط تغذیه و راحتی گاو 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگ ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیست و یکم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیست و یکم 🔻موضوع : حداکثر کردن کارایی تواید مثل در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سه ...
نمایش پادکست

پادکست شماره بیستم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست بیستم 🔻موضوع : افزایش ماده خشک شیر مصرفی گوساله& ها و تاثیر آن بر رشد گوساله& های شیرخوار 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نوزدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نوزدهم 🔻موضوع : راه کارهای افزایش دریافت انرژی وپروتئین در گوساله& های شیرخوار 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagre ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هجدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هجدهم 🔻موضوع : تاثیر تغذیه گوساله در دوره شیرخوارگی بر عملکرد آن در اولین دوره شیردهی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @s ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفدهم 🔻موضوع : اهمیت تشخیص فحلی درگله های گاو شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #ر ...
نمایش پادکست

پادکست شماره شانزدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست شانزدهم 🔻موضوع : تاثیر استفاده از مخمر زنده بر عملکرد گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco # ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پانزدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پانزدهم 🔻موضوع : استفاده از تغییر رفتارگاوهای شیری برای پیش بینی زمان زایش 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreen ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهاردهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهاردهم 🔻موضوع : اهمیت استاتر در تغذیه گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco دوره زمانی از تولد ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سیزدهم


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سیزدهم 🔻موضوع : استراحت در گاوهای شیری 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #راد ...
نمایش پادکست

پادکست شماره دوازدهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست دوازدهم 🔻موضوع : جایگزین شیر گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco در کل دوره پرورش یک گاو نکته ای ...
نمایش پادکست

پادکست شماره یازدهم


    🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست یازدهم 🔻موضوع : مدیریت عوامل محیطی و عملکرد 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco آسایش گاو تابعی ا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره دهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نهم 🔻موضوع : توسعه شکمبه 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره نهم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست نهم 🔻موضوع : اسهال در گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_ ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هشتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هشتم 🔻موضوع:  از شیرگیری گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #د ...
نمایش پادکست

پادکست شماره هفتم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست هفتم 🔻موضوع: اهمیت پروتئین عبوری و منابع آن 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره ششم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست ششم 🔻موضوع: تغذیه با شیر کامل و جایگزین شیر گوساله 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین ...
نمایش پادکست

پادکست شماره پنجم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست پنجم 🔻موضوع: بودجه بندی زمانی 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان ...
نمایش پادکست

پادکست شماره چهارم


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست چهارم 🔻موضوع: آغوز – بخش دوم 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید @sohaagreentechco #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپا ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سه


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست سوم 🔻موضوع: آغوز – بخش اول 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محس ...
نمایش پادکست

پادکست شماره دو


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست دوم 🔻موضوع: اینترنت اشیا و گجت های هوشمند 🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی ...
نمایش پادکست

پادکست شماره یک


🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست اول باموضوع: معرفی گروه.... 🔻هرهفته شنبه ها شنونده باشید #سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان ...
نمایش پادکست